Tag Archives: folkbildning

Kandiderar som ordförande i Kulturens

Porträtt bild av Johan Groth

Jag heter Johan Groth och kandiderar till rollen som ordförande i Kulturens i samband med årsmötet i maj 2019. Nedan berättar jag mer om hur jag ser på rollen som ordförande och mina tidigare erfarenheter av uppdrag som styrelseledamot och -ordförande. Det finns också en presentationsfilm (även transkriberad för ökad tillgänglighet).

Innan årsmötet träffar jag gärna Kulturens medlemsorganisationer och regioner och berättar mer om vem jag är och vad jag vill bidra med i rollen som ordförande.  Jag deltar gärna i ett styrelse- eller medlemsmöte, på plats eller på distans. Jag tar också emot frågor och synpunkter via telefon (0708-235711) eller mail (johan.groth@gogab.se).

Jag hoppas på ert förtroende och er röst på årsmötet!

Tack också till de fem förbund som nominerat mig!

Rollen som ordförande

 • Varför kandiderar du som ordförande?
  • Jag har följt utvecklingen inom Kulturens under en stor del av förbundets åtta första år. Kulturens har utvecklats väl under denna period. Mycket fungerar bra samtidigt som det finns möjlighet till utveckling. Jag vill stärka Kulturens i en tid när folkbildningen blir alltmer ifrågasatt. Detta kräver samverkan med andra aktörer inom folkbildningen. Det krävs mer kunskap och information om folkbildningens positiva effekter för individen och samhället. Här behövs samarbete med centrala aktörer som Folkbildningsrådet och Myndigheten för kulturanalys i kombination med ett medvetet utåtriktat kommunikationsarbete.  Jag vill sätta medlemsorganisationerna, regionerna och deltagarna i centrum; det är där verksamheten bedrivs. Jag vill öppna Kulturens för nya grupper genom att öppna för nya kulturformer. Jag vill arbeta för ökad transparens och öppenhet. Jag berättar mer om vad jag vill uppnå i filmen.
 • Vad för sorts ordförande är du?
  • Som ordförande vill jag att alla ska få komma till tals och bidra i samtal och diskussioner. För att det ska fungera ser jag till att mötets former är tydliga (vilka fråga är vi på? är vi i diskussion eller beslut? etc.) och inkluderande (har alla fått yttra sig? har vi beaktat allas synpunkter?). Det är också ordförandens uppgift att se till att styrelsen arbetar för att uppnå verksamhetsplan inom budget. Mellan styrelsemötena ser jag till att få fram ordentliga diskussions- och beslutsunderlag till mötena och att dessa kommer styrelsen till del i god tid innan mötet. Jag brukar också vilja vara ett bollplank för organisationens högste tjänsteperson. Slutligen vill jag vara tillgängliga för medlemsorganisationerna och deras medlemmar.
 • Vad är en bra ledare enligt dig?
  • En bra ledare ser till medarbetarnas och kollegornas styrkor. En bra ledare ser till att ge tydliga mandat och tydliga ansvar. En bra ledare delegerar men behåller alltid det yttersta ansvaret. På Sverok brukar jag säga att allt går som bra är medarbetarnas förtjänst och att allt som går fel är mitt ansvar. 
 • Vad driver dig som ledare?
  • Jag vill se människor och verksamheter utvecklas. Det är människor som skapar verksamhet och det är ledarens uppgift att se till att medarbetarna har rätt förutsättningar för sitt arbete.
 • Vad har du för erfarenheter av liknande förtroendeuppdrag?

Tidigare erfarenheter i sammandrag

 • Utbildning
  • KTH, tekn.dr., 1991
  • KTH, civ.ing., 1986
 • Anställningar
  • Sverok, kanslichef, 2016 – idag
  • egen konsultverksamhet, 1998 – idag (se uppdrag nedan)
  • Riksförbundet Unga musikanter, 2015-2016
  • MSB, 2014-2015
  • Kungliga Musikhögskolan, förvaltningsråd, 2010-2011
  • Metamatrix, 1999-2009
  • Interaktiva institutet (forskningsinstitut med fokus på konst, design och teknologi), 1998-1999
  • Utbildningsdepartementet, Skolverket och Riksdagen, 1994-1997
  • Konsult Cap Programator, 1991-1993
 • Styrelseuppdrag etc.
  • Ax – kulturorganisationer i samverkan, ordförande, ledamot 2012-2017
  • Civilsamhällets organisationer i samverkan (CIVOS), flera roller, 2013-2017
  • Sveriges Film- och Videoförbund, förbundsordförande, 2015-2017
  • Sweden-China Trade Council, ledamot, 2015-2017
  • Ideell kulturallians, ledamot, 2016-2017
  • Studiefrämjandet i Stockholms län, ledamot, 2015-2016
  • Sverok, ledamot, förbundssekreterare, 2010-2015
  • ordförande i två bolagsstyrelser
 • Uppdrag i urval
  • Folkbildningsrådet, utredning om digitalisering inom folkbildningen
  • Kulturens, organisationsanalys utifrån då gällande statsbidragsregler
  • Myndigheten för kulturanalys, ta fram plan för utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen. 
  • flera uppdrag för de konstnärliga högskolorna
 • Ett komplett CV finns här.

Presentationsfilm

Presentationsfilm (transkription)

Den första kulturupplevelse jag minns är Klas Klättermus på Dramaten. Jag bör ha varit ca fem år gammal. Jag minns klart de många känslorna: glädje, spänning och inte minst skräcken när räven jagade upp Klas i ett träd. Teater är fortfarande ett stort intresse och har under året kompletterats med bland annat musik, från opera till black metal, och film. För den som gillar film finns få platser som är lika spännande som denna: Filmstaden i Solna, på sin tid en av världens främsta filmproduktionsanläggningar.

Jag heter Johan Groth och kandiderar till posten som förbundsordförande för Kulturens. Jag har tidigare bland annat varit ordförande i Sveriges Film- och Videoförbund och Ax – kulturorganisationer i samverkan.

Kulturens är ett studieförbund som har utvecklats på ett bra sätt under sina åtta första år. Mycket fungerar bra men det finns utrymme för förbättring och förnyelse.

I rollen som förbundsordförande vill jag verka stärka folkbildningen i en tid när kultur och bildning blir allt mer ifrågasatt och därför också blir allt viktigare. Jag vill sätta medlemsorganisationerna, regionerna och deltagarna i centrum och öppna Kulturens för nya grupper och nya kulturformer. För mig är öppenhet, transparens och förutsägbarhet viktiga värdeord, både inom förbundet och externt.

Kulturens framtida verksamhet ska utgå deltagarnas behov och önskemål. Det är i medlemsorganisationerna och regionerna verksamheten bedrivs och kontakten finns med deltagarna. Under min tid som ordförande i Ax besökte jag flertalet av de förbund som ingår i Kulturens. Det gav förståelse för de förutsättningar och utmaningar som finns inom olika förbund och olika kulturformer. Jag vill utveckla Kulturens i nära dialog med medlemsorganisationerna och regionerna. Kulturens stöd ska vara anpassat för verksamheternas behov och förutsägbart.

För att utveckla sin verksamhets behöver Kulturens vara en aktiv part inom Studieförbunden och gentemot Folkbildningsrådet. Folkbildningen ifrågasätts på ett helt nytt sätt i dagens politiska klimat. Tillsammans med andra aktörer inom folkbildningen ska Kulturens tydliggöra folkbildningens roll i samhället. Det behövs mer kunskap om kulturens och folkbildningens positiva effekter för individen och samhället. Det måste vara tydligt vad folkbildningen är, gör och står för.

Folkbildningen har svårt att nå ut till nya grupper. Får att nå nya grupper måste folkbildningen anpassa arbetssätt och regelverk till hur människor idag vill kunna nå folkbilda sig. Det kan handla om att digitalisera mera, ta fram nya former för cirkelverksamhet etc. En styrka för oss är att kultur är något som berör och engagerar alla människor. Detta kan Kulturens dra nytta av genom att öppna för flera och nya kulturformer. Genom att släppa fram nya kulturformer som engagerar nya grupper kan Kulturens gå i bräschen för arbetet med att nå ut till nya grupper. Genom att bejaka nya kulturformer finns också goda möjligheter att engagera nya medlemsorganisationer.

Jag kommer från en föreningstradition där ord som transparens, öppenhet och ett inkluderande arbetssätt är viktiga värdeord. Det handlar om praktiska saker som att förenkla administration och rapportering, ta hjälp av IT för att stödja verksamheten, arbeta med tydlig kommunikation och, inte minst, tillgängliga underlag, planer och styrdokument. Men det handlar också om ge insyn i förbundets verksamhet och ekonomi, om att alla kort ska ligga på bordet. I ett inkluderande arbetssätt ingår också att alla bemöts på ett respektfullt sätt oavsett vem man är.

I rollen som förbundsordförande tar jag med mig tidigare erfarenheter från arbete i Riksdagen, regeringskansliet och på flera statliga myndigheter, bland annat Kungliga Musikhögskolan. Med erfarenhet av uppdrag inom akademin, ideell och offentlig sektor och näringslivet har jag en bred grund att stå på och mycket att bidra med i Kulturens utveckling. Erfarenhet av styrelsearbete och rollen som ordförande inom offentlig, ideell och privat sektor ger mig flera perspektiv på en organisations utveckling och utmaningar.

Kulturens årsmöte är i maj 2019. Innan dess vill jag gärna besöka Kulturens medlemsorganisationerna och regioner. Jag vill ta del av era tankar och idéer om hur ni vill att vi, medlemsorganisationer, regioner och förbund, tillsammans ska agera för att göra Kulturens ännu bättre. Ett bra tillfälle kan vara i samband med ett medlemsmöte eller styrelsemöte!

Jag hoppas få er röst som ny ordförande i Kulturens.

Reklam: Kulturens tecknar avtal kring förstudie

Groth & Groth AB har tecknat avtal med Kulturens bildningsverksamhet gällande en förstudie som utgår från de organisatoriska villkoren i Folkbildningsrådets statsbidragsvillkor. Bolaget tillför kompetens dels inom villkoren för folkbildningen, dels inom området organisationsutveckling inom ideell sektor. Uppdrag beräknas avslutas före sommaren.

kulturens

Hur utvärdera kulturen inom folkbildningen?

kulturanalys

En läsvärd rapport!

I början på året gick Myndigheten för Kulturanalys ut med en förfrågan om att ta fram ett förslag på en metod för att utvärdera kulturverksamheten inom folkbildningen.

Det här är en utmaning som väcker många frågor. Vad är kultur? De flesta av oss instämmer nog i att teater är kultur men hur är det med teater utan publik (som levande rollspel)? Och hur är det med kulturinnehållet i en kurs i amnningsteknik? Var finns kulturen då (för förslag på svar se nedan)?

Andra frågor som väcks är hur mäter vi effekterna av kultur? På kort och lång sikt? På individnivå och i samhället i stort? Vilka orsakssamband finns mellan medverkan i en studiecirkel och en ökad känsla av delaktighet i samhällets demokratiska processer och vilken roll spelar kulturen i detta?

Lyckligtvis fick jag chansen att medverka i rapporten som expert på folkbildning och (amatör)kulturfrågor tillsammans med Tobias Harding. Ansvarig för rapporten var Jan Hylén, Education Analytics.

Rapporten vi tog fram lyfter ovan nämnda och andra viktiga frågor kring kulturverksamheten inom folkbildningen. Rapporten visar också på behovet av en fri och samlad utvärdering av kulturen i samhället.

Läs mer om rapporten på myndighetens hemsida. Myndighetens avrapportering till regeringen finns här och vår bakomliggande rapport här.

PS För mig framstår det som märkligt att regeringen beslutat lägga ner Myndigheten för kulturanalys som är en myndighet som verkligen behövs. Det finns nämligen ingen annan myndighet som har en helhetssyn på utvärderingen av kulturområdet. Frågar ni mig så bör Myndigheten för kulturanalys få finnas kvar.

PPS Förslag till svar: en kurs i amningsteknik innehåller kultur på många olika plan eftersom den säger något om hur vi ser på amning generellt. Eftersom kursen är öppen för alla barnets föräldrar säger den något om hur folkbildningen ser på relation mellan föräldrarna och mellan kvinna och man. Kursen drivs i folkbildningens lokaler vilket ger tillfälle att ta del av de eventuella kulturevenamang som äger rum där. Etc. etc.

Gilla din ekonomi gillar Min ekonomi

cropped-muntalous_logot-jotain-vc3a4liltc3a4För några sedan tog jag tillsammans med Peter Knutsson (numera på Finansdepartementet) och Per Arne Ström på Finansinspektionen fram ett koncept kring en samlad nationell satsning inom området folkbildning för privatekonomiskt självförtroende.

Projektet kom att gå under namnet “Gilla din ekonomi” (tack Claes H för det) och driver idag ett antal stora nationella projekt kring frågor som sparande, pensioner, lån och försäkringar.

Det som är roligt är att vår idé nu fått nordisk spridning: Finland har just startat nätverket Min ekonomi som i mångt och mycket är modellerat på vår ursprungliga idé (se till exempel “lökbilden” på sidan På svenska).

Jag önskar förstås nätverket Min ekonomi lycka till och hoppas på goda samarbeten mellan nätverken i framtiden!

Levande demokrati och ungas fritid inom Sverok

I går genomförde vi höstens första webbsändning inför kommande Riksmöte (första helgen i december). Webbsändningarna är en del av Sveroks arbete kring öppenhet och transparens: vi vill att demokrati och inflytande ska vara en verklighet för våra föreningar. Det handlar om att inte bara talk the talk utan även walk the walk.

I bifogade Bambuser-fil pratar förbundsordförande Rebecka (@beckali) och jag med medlemmarna (som kan ställa frågor via mail, IRC och live via Skype) om statsbidrag, motioner, budget, kommunernas stöd till våra medlemmar och mycket annat (bl.a. automatspelslagen ;-)). Vi diskuterar också demokratifrågor och framtiden för de ideella föreningarna i Sverige (frågor som ligger mig varmt om hjärtat).

Tack till Oliver och hans crew för allt arbete med sändningen!

PS Är du en förening eller förbund och vill ha hjälp att ordna en sändning som denna? Skicka ett mail till sverokadmin@sverok.se eller besök Sverok Admins sida om eventteknik.

Trygga din ekonomiska framtid får Guldkanten 2012

Projektet “Trygga din ekonomiska framtid” har tilldelats SPV:s pris Guldkanten 2012. Så här lyder SPV:s motivering

Med begränsade resurser når Finansinspektionens folkbildningsprojekt ut på bred front med saklig, lättillgänglig och pedagogisk information om vad alla borde veta om pensioner. Man visar att samarbeten är framtidens distributionsform och att de breda folklagren visst kan ta till sig information om pensioner utan några särskilda förkunskaper. Projektet Trygga din ekonomiska framtid erbjuder därmed en möjlighet till kunskap om pensioner som länge saknats. Projektet utmärker sig genom smart distribution, ett pedagogiskt anslag och det väl avvägda innehållet.

“Trygga din ekonomiska framtid” är ett av många projekt vi driver inom ramen för nätverket Gilla Din Ekonomi. Det är ett viktigt projekt där vi tillsammans med fackliga organisationer och delar av folkbildningen utbildar fackliga företrädare och lärare inom folkbildningen till s.k. vidareinformatörer inom pension, spara, låna, budget och betala.

Projektets mål är att höja enskilda personers kunskaper i privatekonomiska frågor. Med bättre kunskaper och ett högre privatekonomiskt självförtroende är det lättare att ta ställning i frågor som rör den egna privatekonomin. Detta ger, i sin tur, möjlighet till en bättre kontroll över sin ekonomi och en större trygghet.

Stort grattis till alla som varit aktiva inom projekt! Jag ser fram emot att höra mer på nästa möte med programrådet!

Vi har fått pris!

Dags att engagera sig politiskt!

Jag har bestämt mig för att engagera mig politiskt. Jag har i drygt 20 års tid arbetat i gränslandet mellan politik och förvaltning och mellan politik och ideell sektor. Hittills har jag varit nöjd med att finnas nära politiken och arbeta på tjänstemannens sätt, dvs. genom underlag och rapporter.

På senare tid har jag känt ett behov av att bedriva mer handfast påverkan. Det handlar om att få vara med och fatta beslut men lika mycket om att driva debatt och lyfta frågor som jag tycker är viktiga och/eller bortglömda. Mycket positivt har hänt under de senaste åren men mycket återstår att göra.

Rösta ja!

Vill man vara med och påverka politiskt i en demokrati så gör man det genom ett politiskt parti. Jag har under mitt liv hållits för höger, vänster och en del olika varianter där emellan. Detta får förstås stå för dem som kastat epiteten på mig.

När jag själv funderar på vad som är viktigt för mig är det att sätta tilltro till den enskilda individens möjligheter. Det handlar om att ge människor så många möjligheter som möjligt och att låta var och en utvecklas utifrån sina förutsättningar. För mig är olikhet ett positivt värdeord. Det måste vara tillåtet att vara olika.

För mig är det också viktigt att komma ihåg varför vi alls har en stat med myndigheter, lagar och skatter. Det handlar om att skapa trygghet för alla och envar. Det handlar om att se den som är sjuk, utan arbete, utsatt och ge stöd och hjälp. Vi behöver alla hjälp någon gång i livet!

Jag har kommit fram till att det parti som ligger närmast mina värderingar är Moderaterna. Valet underlättas av att jag i mina tidigare (opolitiska) arbeten lärt känna många aktiva moderater och således vet vad de står för, tänker och tycker “bortom talarstolen”.

Ni som känner mig vet att när jag ger mig i kast med något så vill jag engagera mig aktivt. Så är även fallet här! De frågor jag vill arbeta med är:

 • skola
 • högre utbildning
 • forskning och forskningsfinansiering
 • barn och ungas fritid
 • folkbildning
 • kulturfrågor

Detta är frågor som jag brinner för och som jag känner mig väl rustad att arbeta med. Dessutom skulle jag vilja engagera mig i långsiktiga framtidsfrågor, t.ex. utvecklingen i Kina, innovation och entreprenörskap.

Jag tror och hoppas att min nyfikenhet och lust att lyssna och lära ska komma till nytta i mitt framtida engagemang.

Vad tycker du? Vilka frågor är viktiga för dig? Hör av dig till mig här på bloggen, på Twitter (@Johan_Groth) eller via mail på johan.groth@gogab.se!