Tag Archives: innovation

Reklam: Ny termin som expert hos Vinnova

viylereopja76hoh46zsVinnova har anlitat Johan Groth som expert i två olika utlysningar av FoU-medel: Öppna datakällor samt IT-användning och tjänster. I arbetet ingår att läsa och granska inkomna ansökningar.

Behöver din organisation stöd med att granska ansökningar med fokus på e-förvaltning, e-lärande eller olika typer av ungdomsprojekt? Kontakta i så fall Johan Groth på 0708-235711 eller johan.groth@gogab.se.

Reklam: Stöd till Malmö stad kring testmiljöer

malm_stad_Groth & Groth AB stöttar Malmö stad i arbetet med att utveckla en testmiljö för digitala stödstrukturer för skolutveckling inom lärande för hållbar utveckling. Groth & Groth AB tillför kunskap om e-lärande, digitala läromedel och offentlig finansiering av innovation och utveckling.

Behöver din organisation stöd i liknande frågor? Kontakta i så fall Johan Groth på 0708-235711 eller johan.groth@gogab.se.

Reklam: Gogab hjälper Vinnova inom Forska & Väx

Groth & Groth AB kommer, liksom i fjol, att bistå Vinnova i granskningen av inkomna ansökningar inom programmet Forska & Väx. Programmet vänder sig till företag som kan påvisa en stark potential att vidareutvecklas och växa. Föreslagna projekt ska svara mot ett marknadsbehov och syfta till att främja utveckling av nya eller bättre produkter, tjänster och processer. Projekten ska även stärka företagens tillväxtmöjligheter och konkurrenskraft på en internationell marknad.

Uppdraget kommer att utföras av Johan Groth som har lång erfarenhet av att arbeta med forskning, utveckling och innovation. Johan har tidigare läst ansökningar åt ett flertal finansiärer, bland annat KK-stiftelsen och Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE).

Den tolfte femårsplanen

Jag har just läst om Kinas tolfte femårsplan (se t.ex. här och här). Kina kommer, enligt planen, under de närmaste åren att skifta från fokus på tillväxt till fokus på hållbar utveckling som kännetecknas av harmoni (svårt att översätta), innovation och hänsyn till miljön.

För att uppnå detta kommer Kina att

  1. satsa på att bli världsledande inom områden som nya energikällor och bioteknik
  2. utveckla konsumentmarknaden inom landet genom att satsa på säkra produkter, hög kvalitet och miljöfrågor
  3. “städa upp” inom fastighets- och banksektorerna
  4. effektivisera och modernisera “mogen” industri som tillverkningsindustri, bilindustri, råvaror, metaller, byggmaterial etc.
  5. fortsätta utveckla infrastrukturbolag (elnät, järnvägar, telekom etc.) utifrån värden som lönsamhet och kvalitet.
Som så ofta när Kina tar tag i saker och ting är målen ambitiösa. Företag inom område 1 ska öka sin andel av BNP från 1% till 15%. Inom område 2 ska utvecklingen gynnas av höjningar av minimilöner med minst 13%. Det är en spännande utveckling som det finns alla skäl att noga följa!