Inlägg vid IT-kommissionens hearing om etik på Internet, maj 1998.

Synpunkter

Inlägg 1

När vi talar om etisk använding av Internet i skolan tror jag att vi måste inse att frågan har två sidor. Den första är: vad menar vi med etisk användning av Internet? Den andra är: hur ska vi åstadkomma denna etiska användning?

I den första frågan, och här har jag en avvikande uppfattning jämfört med denna hearings program, har inget entydigt svar. Vad som är etiskt, rätt, gott varierar beroende på vem man talar med och var samtalet sker.

Att använda fysiskt våld, om än milt, i barnuppfostran betraktas i Sverige i dag som orätt. I artonhundratalets Sverige betraktades det i många fall som nödvändigt, ja till och med nyttigt. I dagens Storbrittanien ses det heller inte som orätt om föräldrar agar sina barn (däremot blev det nyligen förbjudet att aga barn i skolan).

Det finns alltså ingen absolut enighet om vad som är rätt utan detta måste enighet uppnås kring. Detta är den första uppgiften för skolan. Frågan är komplex och aktualiseras inte minst av att många olika kulturella bakgrunder finns representerade i skolan i dag.

Min första fråga är: hur ska man i skolan kunna uppnå enighet kring vad som är rätt och vad som är orätt och vilka uppgifter och ansvar tillhör den nationella nivån (departement, Skolverk) respektive den lokala nivån (politiker och tjänstemän respektive skolledare och lärare)?

När vi så enat oss i skolan/kommunen/landet om vad som är rätt och vad som är orätt övergår vi till fråga två: hur åstadkommer man en användning av Internet som är i överenstämmelse med detta?

Jag ser här två angreppsvinklar: förebyggande arbete och, ska vi säga, ”reparerande” åtgärder. Förebyggande åtgärder genomförs innan något oetiskt inträffar, ”reparerande” åtgärder när något oetiskt redan skett.

Min andra fråga blir: hur bör förebyggande respektive ”reparerande” åtgärder utformas, finns det några exempel på detta och, liksom tidigare, vilka uppgifter och ansvar tillhör den nationella nivån (departement, Skolverk) respektive den lokala nivån (politiker och tjänstemän respektive skolledare och lärare)?

Inlägg 2

Varför finns Radio Islams hemsida på 10 språk? Ingen myndighet kommer i närheten. Varför är Stormfronts hemsida snyggare, mer lockande och mer innehållsrik än 9 av 10 företag, myndigheter och föreningar? De har insett att Internet är globalt, och att en bra site kräver arbete.

Inlägg 3

Elkind har påpekat att barn i dag har mer kunskaper och är mer försigkomna än för 50 eller 100 år sedan. Men de är inte mer mogna eller intellektuellt utvecklade än förr. Att konfronteras med eller ha kännedom om något, t.ex. ”oetisk” information, är inte detsamma som att förstå eller kunna värdera fenomenet.

Denna exponering i kombination med att barn i dag redan från låg ålder tvingas interagera socialt

Avslutning

Jag anser att det hade varit värdefullt att på denna hearing höra Göran Collstes och Lars-Erik Janlerts synpunkter på etik på nätet. Förhoppningsvis kommer utredningens ansvariga att kontakta dem i särskild ordning.