För fem år sedan var det inte många svenskar som hade hört ordet “Internet”, än färre visste vad Internet egentligen var. Detta gäller även undertecknade som sammanställt denna bok.

Johan hade förvisso redan i slutet på 1980-talet, under sin tid som forskare på Kungliga Tekniska Högskolan, sett hur man skickade datorpost men aldrig provat själv. När Robert Rönngren, god vän och forskarkollega, med stor entusiasm någon gång 1992 visade hur man kunde besöka ett universitet på Hawaii via World Wide Web var det lätt att imponeras av den eleganta layouten och av hur lättanvänd webbläsaren var, men fantasin räckte inte till för att förutse hur Internet och “webben” snart och på kort tid skulle skapa nya förutsättningar för kommunikation och informationsutbyte inom skola, näringsliv, offentlig förvaltning etc.

Kenneth, som arbetat med datorn som hjälpmedel för musikskapande sedan andra hälften av 1980-talet, kom även han relativt sent i kontakt med Internet. Det var först 1993-1994 som han försiktigt började använda sig av nätet. Numera sköts den dagliga kommunikations- och informationshanteringen i projekt och arbetsgrupper nästan helt över nätet.

Sedan 1994 har vi bägge mer eller mindre dagligen använt Internet i våra olika uppdrag och arbeten inom det svenska utbildningssystemet. Ofta har vi förvånats över hur snabbt användningen av Internet spridit sig, inte minst i skolan.

Vintern 1998 kände vi att det vore intressant och viktigt att låta några av dem som spelat, och i många fall fortfarande spelar, avgörande roller i arbetet med att införa Internet i det svenska utbildningssystemet få samla sina tankar och erfarenheter i bokens form. Vi ville att de dels skulle ge en historisk beskrivning, skriven av dem som var med, över vilka överväganden och prioriteringar som gjordes, dels utifrån sina kunskaper och erfarenheter ge en vision av vad som kan komma härnäst.

Vi är glada och tacksamma över det stora gensvar vi fått bland de tillfrågade. Tillsammans representerar de lärare, skolledare, beslutsfattare, politiker, näringslivet, myndigheter, föreningar, bibliotek och, icke minst, det fria, intellektuella ifrågasättandet.

Bokens kapitel är fristående från varandra och kan läsas i valfri ordning. Läser man boken från början till slut kommer man dock att finna en övergripande kronologi i framställningen. Vissa förkortningar och begrepp har ensats i boken, men förutom detta har målet varit att bevara varje författares egen ton och språk. Två av kapitlen är skrivna på engelska. I förvissningen om att detta inte utgör något hinder för läsarna har vi valt att inte översätta dem.

Bokens inledning och avslutning har skrivits av undertecknade, i övrigt framgår vid varje kapitel vem som är författare.

Djursholm den 10 augusti 1998
/Johan Groth och Kenneth Olausson

[ur Internet kommer till skolan, Johan Groth och Kenneth Olausson (redaktörer och bidragsgivare, ISBN 91-646-1095-0, Solna : Ekelund, 1998]