För tre år sedan presenterade vi i Computer Sweden 15 steg för en effektivare e-förvaltning. Vad har hänt sedan dess? Vad återstår att göra? Vi ger svaren.

 1. Lyft fram medborgarnas behov kring e-förvaltningen. Godkänt.
  Antalet e-tjänster har ökat men fokus är på tjänster som i första hand effektiviserar myndigheternas arbete.
 2. Lyft fram den offentliga sektorns behov. Godkänt.
  Flera projekt (Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Lantmäteriet) visar vägen mot ökad effektivitet och högre kvalitet.
 3. Identifiera nationella grunddata. Godkänt.
  EUs PSI-direktiv ställer krav på tillgänglighet hos grunddata. Skatteverket, Geodatarådet och Verva klarlägger var information finns och vem som har ansvaret.
 4. Identifiera tjänsterna i e-förvaltningen. Ej godkänt.
  Det saknas en sammanhållen syn på hur delar av statsförvaltningen ska bidra till en gemensam samhällsnytta.
 5. Identifiera aktörernas roller och ansvar. Godkänt.
  Var ligger ansvaret för att definiera termer, begrepp och informationsmodeller? Verva arbetar med detta. Det finns även lokala insatser, bland annat i hälso- och sjukvårdssektorn.
 6. Sprid bra exempel. Ej godkänt.
  Goda exempel är osynliga utanför den närmaste kretsen. Vervas arbetar med att stimulera utbyte mellan dem som arbetar med e-förvaltningen, men fler insatser behövs.
 7. Stimulera nya samarbetsformer. Ej godkänt.
  “Stuprören” dominerar inom och mellan myndigheter. Hinder (juridiska och ekonomiska) måste överbryggas med samverkan.
 8. Öka kunskap om e-förvaltning. Godkänt.
  Verva har tagit fram en samordnad process för myndigheternas arbete med informationsanalyser, informations- och begreppsmodeller.
 9. Skapa maskinläsbart register för scheman och vokabulärer. Godkänt.
  Verva genomför en förstudie.
 10. Ta fram verktyg för e-förvaltningen. Ej godkänt.
  Fortfarande saknas checklistor, exempelsamlingar, metadatageneratorer och stöd för url:er.
 11. Nya finansieringsmodeller. Ej godkänt.
  Regler för hur myndigheter tar betalt måste förändras. Samma sak gäller hur myndigheter delar på investeringar och vinster.
 12. Utred juridiska frågeställningar. Ej godkänt.
  Många lagar är i konflikt med modern informationshantering.
 13. Ta fram modeller för förvaltning av riktlinjer, scheman och vokabulärer. Ej godkänt.
  Ansatser till förvaltnings- och förändringsmodeller finns men helhetsperspektiv saknas.
 14. Utvärdering av arbetet i e-förvaltningen. Ej godkänt.
  Det saknas gemensamma utvärderingsmål för arbetet.
 15. Öka nationell samordning. Godkänt.
  Verva har initierat övergripande projekt kring aspekter av e-förvaltningen.

Sju godkänt och åtta ej godkänt. En hel del har hänt men mycket återstår att göra.

Det finns en hög medvetenhet om vikten av e-förvaltning och en större kunskap i dag. Vissa myndigheter har kommit långt men andra har knappt börjat.

Utmaningen är att hantera juridiska hinder, sätta fokus på medborgarnas behov och ta vara på de goda exemplen.

Frida Hallén och Johan Groth, Metamatrix Development & Consulting
Per Nilsson, Skatteverket

[publicerad i Computer Sweden, 2005-03-11, http://computersweden.idg.se/2.2683/1.142192