Knappt har regeringens handlingsplan för e-förvaltning publicerats förrän IT&Telekomföretagen skär den i strimlor. När man läser organisationens debattinlägg (“Är Odell verkligen nöjd?”) undrar man om IT&Telekomföretagen alls läst handlingsplanen.

Det som verkar störa branschorganisationen mest är att avdraget för hemdatorer avskaffats och att regeringen inte “tar fram några pengar”. Uppenbarligen är IT&Telekomföretagen kvar någonstans i höjd med 1980-talet eftersom man tror att en nationell politik inom IT-området handlar om hårdvara och riktade statliga satsningar.

Nej, bästa branschorganisation, det är dags att vakna upp och se 2000-talets IT-baserade verklighet och de krav den ställer på nationella insatser.

Fungerande IT handlar om så mycket mer än hård- och mjukvara. Det handlar om koppla att samman verksamheter med IT-baserade stödsystem. Det handlar om att skapa nya tjänster och förenkla arbetsflöden. Det handlar om att minska dubbelarbete.

För att skapa verksamhetsnytta och effektiviseringar måste vi bryta upp stuprör inom och mellan organisationer och förändra arbetsprocesser som inte drar nytta av IT. Nya tjänster baseras på informationssamverkan som utgår från gemensamma informations- och begreppsmodeller. Genom att analysera informationsflöden kan vi förnya och förenkla arbetsrutiner.

Exempel 1: Skatteverket och Lantmäteriet arbetar med att effektivisera informationsutbytet mellan myndigheterna. Resultatet är besparingar på tiotals miljoner årligen, nya tjänster för företag och medborgare och ökad rättssäkerhet. De utmaningar som måste övervinnas handlar om att skapa en gemensam begreppsmodell för informationssamverkan och om att förnya lagar och regler som inte är anpassade till IT-baserade tjänster. Det handlar alltså inte om hårdvara eller mjukvara eller mer pengar.

Exempel 2: Uppsala universitet arbetar med att utveckla sin interna och externa informationshantering med webben som grund. Målet är att rätt information ska nå rätt person i rätt tid. Arbetet har fokuserat på att tydliggöra vilka informationsflöden som finns, klargöra vilka informationsobjekt som hanteras, tydliggöra roller och ansvar, beskriva behov hos användare och dem som publicerar information. Med detta material blir det möjligt att förankra det IT-stöd som kommer att behövas i verksamhetens behov. Återigen, IT-projekt idag handlar inte enbart om teknik.

Tvärtemot vad IT&Telekomföretagen tror så är regeringens handlingsplan en utmärkt grund att utgå ifrån. Regeringen är tydlig i att e-förvaltningen är viktig, att fokus ligger på företagen och medborgarna, att e-förvaltningen ska bygga på allmänt accepterade standarder, att federativa lösningar är att föredra framför stordatorlösningar, att samverkan måste öka och att detta kräver ändringar bl.a. av lagar och finansieringsmodeller. Handlingsplanen har tydliga mål: e-faktura fr.o.m. 2008, implementera Inspire och PSI-direktivet under 2008, minska de administrativa kostnaderna med 25 % till 2010 etc.

Vi är många företag som redan idag arbetar med dessa frågeställningar. IT&Telekomföretagen är välkomna att besöka oss och få en inblick i vilka frågor som är aktuella för våra uppdragsgivare inom offentlig sektor.

Johan Groth, vVD, Metamatrix Development & Consulting AB

[publicerad i Computer Sweden, 2009-06-09, http://computersweden.idg.se/2.2683/1.142598]