Det torde inte ha undgått någon att E-delegationen lämnat sitt betänkande: “En strategi för tredje generationens e-förvaltning” (SOU 2009:86). Debatten går redan hög (se t.ex. Jenny Birkestad på Twitter, Nicke Nyfiken’s blog och Computer Sweden).

Jag har ännu bara skummat rapporten men slås omedelbart av en tanke: det finns bara en referens till registerlagarna i betänkandet. Personligen anser jag att nya revision av registerlagarna är en nyckel till framtidens e-förvaltning.

Nyss twittrade jag om detta och fick snabbt svar på Facebook av Jenny Birkestad som har ett flertal högst relevanta synpunkter som jag gärna vill dela med mig av här på bloggen (eftersom Twitter och Facebook trots allt är lite interna). Jenny skriver:

“Jag tycker att det är synd att man bara tog med registerlagarna! Förutom hur olika registerförfattningar kan ersättas med ett samordnat och överskådligt regelverk borde man tydliggöra följande:

  1. se på möjligheterna att inom ramen för förvaltningslagen skapa förutsättningar för ”utökat serviceläge”.
  2. förenkla återanvändning av redan lämnade uppgifter
  3. gå till botten med begreppet direktåtkomst
  4. företräde vid regelkonkurrens inom sekretessområdet
  5. försöka vidga förvaltningslagsutredningens (Ju 2008:8) begränsade tolkning av elektroniska förfaranden.

   Men jag misstänker att detta kommer att göras inom sinom tid av den expertgrupp av jurister som E-delegationen avser att tillsätta!”

   Jag kan bara stämma in. Myndighetsutövning är myndighetsutövning och bör dokumenteras, hanteras och presenteras som sådan. Det handlar om insyn, demokrati och rättssäkerhet. Service är något annat.

   Hur många gånger har jag inte talat om för barnens skola vilka mobilnummer hustrun och jag har? Återvinning bör inte bara gälla aluminiumburkar!

   Direktåtkomst är ett gammalt, kärt begrepp inom e-förvaltningen. Begreppet har blivit aktuellt i samband med att tjänstebaserade arkitekturer blivit vanligare. Om en applikation hämtar data i vid källan som kan ligga på helt annat håll, t.o.m. på annan myndighet, vad är då (direkt)åtkomst?

   Regelkonkurrensen är spännande. Ett ärende kan vara hemligt-offentligt-hemligt-offentligt beroende på hos vilken myndighet ärende befinner sig just nu. Det är ju märkligt.

   En genomgripande genomgång och analys av lagar och förordningar är en av de allra viktigaste åtgärderna för att bygga en fungerande e-förvaltning!