Det verkar som om mina arkiv med Internethistoria saknar botten. Här kommer i alla fall ytterligare ett bidrag.

I slutet på 1990-talet växte Internet med en vådlig fart. Detta ställde krav på en stabil utbyggnad av befintlig infratstruktur samtidigt som behov växte fram av nya funktioner och tjänster på nätet.

För oss som då var engagerade i Internets utbyggnad stod det rätt snart klart att det rådde brist på personer med kompetens i vad gäller att bygga stora IP-nät. Tillsammans med några andra Internetpionjärer, bland annat Yngve Sundblad och Per-Olof Josefsson, tog jag initiativ till att inrätta ett kompetenscentrum för Internetteknik.

KK-stiftelsen finansierade en förstudie där Högskoleverket genom Olle Thylander stod som huvudman. Själva arbetet genomfördes av undertecknad.

Den webbsite jag satte upp då finns nu åter på nätet. Klicka här för att ta del av vårt “mission statement”, våra nyhetsbrev och vår slutrapport!

Arbete var framgångsrikt i den mening att regeringen avsatte 20 miljoner kronor under tre år i samband med propositionen “Ett informationssamhälle för alla” (prop. 1999/2000:86, kap. 5.4.7).

Tack Yngve för att du påminde mig om denna del av svensk Internethistoria!