Managementkonsulterna på Boston Consulting Group har tänkt till kring begreppet Convergence 2.0. Med detta menar de inte att vi går från en konvergens av tekniker till en förändring av tekniker, kundbeteenden, affärsmodeller etc. Rapporten “Convergence 2.0 – Will You Thrive, Survive or Fade Away?” beskriver kommande utmaningar och möjliga sätt att förhålla sig och agera.

Rapporten tar sin utgångspunkt i de förändringar IT för med sig vad gäller vad gäller hantering, lagring och presentation av information och data. När information och data blir mer tillgängliga förändrar det hur vi som medborgare, anställda, patienter, kunder etc. kan och vill agera. Dessa förändringar måste tas på allvar.

Viktiga förändringar är, enligt rapporten:

 • New channels and business models for content
 • The explosion of personal and user-generated content
 • The spread of piracy and its implications for intellectual-property rights and intellectual-property owners
 • Advertising, marketing, and communication strategies that take advantage of innovative targeting, search, community, and social-networking services
 • Enabling services, such as digital-rights-management systems, that will be a new competitive battle? eld for diff erentiation and customer control
 • Competitors from traditionally unrelated industries entering new markets with disruptive pricing and service models
 • Web 2.0 and its potential to change the “traditional” Internet economics that have become established in recent years

Flera av dessa förändringar upplever jag själv dagligen i mitt arbete, t.ex. inom skolan där digitala lärresurser med användargenererat innehåll spelar en allt viktigare roll och på statliga myndigheter där sätten att nå medborgarna och samverka med andra myndigheter förändras i en rask takt.

Hur ska man då förhålla sig till förändringarna? Rapporten anvisar tre vägar: bortse från förändring, försvara din nuvarande affärs-/verksamhetsmodell eller agera proaktivt. Föga förvånande förespråkar BCG inte det första förhållningssättet. Det andra kan vara en rimlig metod under en viss tid, t.ex. den tid man behöver för att förändra sin organisation så att den kan hantera förändring!

Ett exempel på hur ett företag kan agera proaktivt som nämns i rapporten är Apple och det ekosystem företaget skapade kring iTunes. Här lyfts flera önskvärda förhållningssätt fram:

 • insikt om nya hot mot befintliga affärsmetoder (fildelning och nya lyssnarvanor)
 • vilja att prova nya affärsmodeller (varje sång som säljs på iTunes täcker i stort sett Apples kostnader men leder till försäljning av iPods, iPhones och tillbehör samt till att nya målgrupper upptäcker Apple)
 • vilja att våga prova och kraftsamla kring nya lösningar utan långa ledtider och komplicerade besluts- och budgetprocesser

Vad ska man då göra? I rapporten ger BCG följande rekommendationer:

 • Understand the competitive landscape
 • Address customer needs
 • Communicate effectively with customers
 • Modify the agendas of monthly executive meetings
 • Assemble (and eventually dissolve) issue- and opportunityfocused teams
 • Create a web of external thought leaders and partners
 • Drive behavioral change across the broader management team
 • Develop an incubation capability
 • Take a venture approach to managing new initiatives
 • Actively manage and pursue partnerships

I mycket handlar dessa förändringar om att skapa en mer öppen, mindre hierkisk, mer kretiv, mer förlåtande kultur inom din organisation. Det handlar om att vara öppen för idéer och förslag, om att våga misslyckas men samtidigt lära, om att se bortom det välkända. Allt detta är sådant jag tror mycket på och som jag ofta arbetar med.

Jag tycker rapporten är tänkvärd och bra på många sätt och vis. Kan man som företagsledare, chef, myndighetsansvarig ta till sig åtminstone delar av dessa tankar och koncept så tror jag organisationen står betydligt bättre rustad för framtiden.

Läs hela rapporten här.