Citat ovan kommer från Bibeln 2000 (5:e Mosebok, kap. 6:4). I 1917 års översättning står det: “HERREN, vår gud, HERREN är en.” Det är inte ovanligt att man tar denna mening som själva beviset för att kristendomen och judendomen är monoteisiska religioner. Meningen är emellertid inte tydlig.

På hebreiska står det (enligt Wikipedia) “YHWH Eloheinu YHWH Echad“. YHWH är Guds egennamn, Eloheinu betyder “vår Gud” och Echad är det hebreiska order för “ett” men också för “ensam”. Ordagrannt står det alltså “YHWH, vår Gud. YHWH en (eller ensam).”

Det första man kan notera är att man i den svenska översättningen översatt namnet YHWH med titeln Herren. Goda skäl finns alldeles säkert för detta, och jag är inte den som kan ha synpunkter på kommissionens arbete, men jag tycker det för in en intressant skillnad i tonen. Det är en sak att tilltala någon med dennes namn, en annan att använda dennes titel. Här kan man ju fundera på hur Adam, Eva, Kain och Abraham tilltalar Gud. De använder ofta en relativt jämlik ton, just en sådan ton som man skulle kunna använda till någon som man är på “first name basis” med …

Den andra delen av meningen är inte helt tydlig och kan läsas på flera sätt, bl.a.

  1. YHWH (är den) en(da guden), dvs. ett uttalande om monoteism
  2. YHWH (är den) en(da guden vi dyrkar), dvs. ett särskiljande från andra grupper
  3. YHWH (är) ensam, dvs. Han omger sig inte med något hov som andra gudar ibland gjorde

De två senare tolkningarna har inte alls samma tyngd som den första ur monoteistisk synpunkt. Å andra sidan verkar Gud inte heller ta just den saken så allvarligt. Han uppträder i form av tre män hos Abraham och i form av två män hos Lot, försåvitt man inte tänker sig att Gud har med sig några änglar och i så fall gäller ju inte tolkning nr. 3 vilket kanske är ett indirekt bevis för tolkning nr. 1.

Värt att notera är att islam är betydligt tydligare på denna punkt. I Koranen står det: “Your God is One God; there is no God save Him, the Beneficent, the Merciful” eller “ER GUD är den Ende; det finns ingen annan gud än Han, den Nåderike, den Barmhärtige” (på den senare siten kan finns texten på arabiska och man kan höra texten läsas upp).

Sådant här får man tid att fundera över då datorn är på reparation!