umulogotypeGroth & Groth AB har tecknat avtal med Umeå universitet gällande utvärdering av projektet “Vad är ett värdigt återvändande?”. I projektet genomförs en studie av hur polis, Migrationsverket, socialsektreterare, gode män och asylsökande ungdomar agerar vid återvändande. Vår uppgift är att utvärdera hur väl projektet uppfyllt sina mål och sin projektplan, med andra ord en, i första hand, summativ och kontrollerande utvärdering.

Behöver din organisation hjälp med frågor king uppföljning och utvärdering? Vi har lång erfarenhet av liknande uppdrag hos statliga myndigheter, kommuner och ideella organisationer. För mer information kontakta Johan Groth på 0708-235711 eller johan.groth@gogab.se.