Centre for Scaleable Internet Technologies (SCINT)

Senaste nytt
Utredningen vad gäller ett kompetenscentrum i Internetteknik är avslutat. Slutrapporten "Center for Scaleable Internet Technologies (SCINT) - Förslag till ett kompetenscentrum inom Internetteknik" har tillställts uppdragsgivaren Högskoleverket och finns att hämta nedan.

Styrelsen för KTHNOC har ställt sig bakom arbetet med att bygga upp ett kompetenscentrum. Institutionen för numerisk analys och datalogi (dit KTHNOC hör) har på olika sätt påbörjat arbetet med att skapa förutsättningar för ett kompetenscentrum.

Institutionen för Teleinformatik på KTH har anmält sitt intresse för att ta en mer aktiv roll när det gäller att bygga upp ett kompetenscentrum.

Om SCINT
Insikten om att det inom såväl näringsliv som akademi råder en i många fall akut brist på personer med kunskap om och erfarenhet av att designa, bygga, driva och underhålla IP-nät fick i december 1998 en grupp personer att ta initiativ till att skapa ett centrum för forskning och utbildning inom området Internetteknik.

Gruppen tog fram ett första utkast (se dokumentet "Grundtext") till hur ett centrum skulle kunna utformas. Förslaget presenterades i februari 1999 för Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen).

I april 1999 anslog KK-stiftelsen 100.000 kronor för en förstudie kring frågan om ett centrum för Internetteknik. Som ansvarig för förstudien föreslog KK-stiftelsen Högskoleverket som i sin tur rekryterade en av de ursprungliga förslagsställarna, teknologie doktor Johan Groth, för att genomföra förstudien.

Utredaren (vars arbete sammanfattas i en slutrapport) föreslår att det inrättas ett kompetenscentrum inom området Internetteknik vid KTH. Vid KTH finns utbildning på olika nivåer, forskning och en avancerad "skarp" driftsmiljö, alla viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt kompetenscentrum.

Centrumet bör i sin verksamhet ha en tydlig inriktning på avancerad utveckling/engineering och på sådan utbildning och forskning som har en direkt koppling till de frågeställningar som uppkommer i verkliga driftssituationer. Verksamhetens fokus ska således ligga på IP-nät i sig och syfta till att utbilda personer med kunskap om och erfarenhet av att designa, bygga, driva och underhålla komplexa IP-nät.

Texter
Slutrapport (i RTF-format)
Grundtext
Brev nationella intressenter aug -99
SCINT-kuriren #4
SCINT-kuriren #3
SCINT-kuriren #2
SCINT-kuriren #1
SCINT-kuriren #0

Kontaktperson
Johan Groth
Mobil 0708-23 57 11
Datorpost johan.groth@gogab.se

Återvänd till Groth & Groth AB:s textarkiv.
Senast ändrad den 15 november1999
avJohan Groth