SCINT-kuriren #4

Ett brev om arbetet med Center for Scaleable Internet Technologies

Kontaktperson: Johan GROTH, (johan.groth@gogab.se)
Groth & Groth AB


--------------------------------------------------------------------------
Ett brev om arbetet med Center for Scaleable Internet Technologies (SCINT)
Nr. 4, den 8 november 1999
--------------------------------------------------------------------------

Utredningen vad gäller ett kompetenscentrum i Internetteknik är avslutat. 
Slutrapporten "Center for Scaleable Internet Technologies (SCINT) - Förslag 
till ett kompetenscentrum inom Internetteknik" har tillställts uppdragsgivaren 
Högskoleverket och finns att hämta på SCINT:s hemsida.

Observera att SCINT numera står för "Center for Scaleable Internet Technologies".
Anledningen till namnbytet är att skalbarhet är en grundförutsättning för att 
en teknisk lösning ska vara "bra för Internet". Detta bör återspegals i namnet. 

I kort sammanfattning har utredningen visat att det finns behov av ett
kompetenscentrum enligt det ursprungliga förslaget. Det har även visat sig
att KTH är den mest naturliga huvudmannen för verksamheten. Exakt hur SCINT
ska passas in i KTH:s organisation är delvis föremål för fortsatt diskussion
där såväl Institutionen för numeriska analys och datalogi (KTH/NADA) och 
Institutionen för teleinformatik (KTH/IT) har lämnat viktiga synpunkter.

Konkreta resultat har även följt i utredningens spår. Så har t.ex. styrelsen
för KTHNOC (som tillhör KTH/NADA) ställt sig positiv till att utveckla KTHNOC
till ett fullödigt kompetenscentrum à la SCINT.

KTH/NADA har vidare utlyst ett lektorat inom området Internetteknik (se annons
på http://www.nada.kth.se/externt/annonser/annons-oktober-1999-sv.html).

KTH/NADA har även tagit fram förslag till tre för området relevanta kurser. 
Docent Viggo Kann, studierektor på KTH/NADA beskriver de nya kurserna så här: 
"Nada har i sitt utbildningsprogram haft en vidareutbildningskurs inom området 
stora IP-nät. I och med arbetet med SCINT där det bland annat ingår ett forsk-
ningslektorat i Internetteknik så får vi möjlighet att ge tre helt nya kurser 
avsedda för teknologer i sista årskursen, i synnerhet på D, E och F. Kurserna 
heter Internets protokoll och principer, IP-routning inom enkla datornät och 
IP-routning  på Internet och andra sammansatta nät. Detta gläder oss mycket, 
och vi tror att många teknologer kommer att vilja läsa dessa kurser."

På KTH/NADA finns även en doktorand, Malin Carlzon, som kommer att börja på 
KTHNOC och sedemera kopplas till SCINT. Malin är 25 år och har nätverk och routrar
som intresse. Hon tycker att det som ny doktorand på SCINT ska det bli oerhört
spännande att få vara med från starten när ett nytt centrum ska byggas upp. 
Malin har tänkt inrikta sig på frågor om "trafikstockningar" på nätet.

Från KTH/IT meddelar Lena Wosinska att nya kurser med anknytning till SCINT:s 
verksamhet är under framtagande. Arbetet med ett IT-universtitet i Kista fort-
skrider också och är en faktor att beakta i sammanhanget.

Även om arbetet med SCINT just nu verkar väcka stort intresse och engagemang från 
många olika håll återstår mycket att göra. Det handlar om att rekrytera seniora 
forskare, och om att få in ytterligare studenter i grundkurserna och sedan vidare 
till forskning. Detta är dock ett på många sätt långsiktigt arbete. För att här 
och nu höja kvaliteten på de nationella driftsuppdrag som finns och för att säkra
korta ledtider mellan idé och tillämpning krävs kompetent personal inom områdena 
drift och utveckling/engineering.

Det är här det unika med SCINT ligger: att skapa en miljö där långsiktig kompetens-
utveckling och de omedelbara krav som ställs av en skarp driftsituation samverkar 
för att skapa kunniga personer som kan designa, bygga, driva och underhålla komplexa 
IP-nät.

Med vänlig hälsning
/Johan Groth

--------------------------------------------------------------------------
Om SCINT-kuriren

SCINT-kuriren är ett mer eller mindre regelbundet utkommande nyhetsbrev om
arbetet med att skapa ett kompetenscentrum inom området Internetteiknik.

Vill du börja prenumerera på nyhetsbrevet, föreslå någon annan som
prenumerant eller slippa få fler nummer skriv till johan.groth@gogab.se.

SCINT:s hemsida finns på http://www.pi.se/gogab/arkiv/SCINT
-------------------------------------------------------------------------

Återvänd till SCINT:s hemsida.

Senast ändrad den 8 november1999
av Johan Groth