Brev till nationella intressenter

Stockholm, 19 augusti 1999

Kontaktperson: Johan GROTH, (johan.groth@gogab.se)
KTHNOC och Groth & Groth AB


Till mottagare enligt sändlista
"Avsaknaden av eller ofullständiga kunskaper om IP-tekniken kan ses som ett av de allvarligare hoten mot en fortsatt utveckling av Internet och andra IP-nät i Sverige. Svårigheten att hitta kompetent personal går ut över expansionen av Internet och andra nät som baseras på IP-protokollet och får konsekvenser bl.a. för kvaliteten på den service som tillhandahålls av operatörerna." (SOU 1999:85 Bredband för tillväxt i hela landet)
Undertecknad har fått i uppdrag av Högskoleverket (handläggare Olle Thylander) att utreda förutsättningarna för att i Sverige skapa ett nationellt kompetenscentrum för Internetteknik. Centrumets uppgifter ska vara att bedriva forskning, utveckling och utbildning (inklusive uppdragsutbildning). Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på transmission, routing, tidshantering, DNS, säkerhetsfrågor (kryptering, signaturer, autenticering, etc.) och andra frågor som berör Internets infrastruktur. Förslaget beskrivs närmare i bifogade PM (bilaga 1).

Det vore mycket värdefullt för mig att få ta del av era synpunkter och kommentarer på förslaget. Av särskilt intresse är att få

Jag vore tacksam om era svar var mig tillhanda på någon av adresserna nedan senast den 20 september 1999. Anser ni att denna skrivelse även borde nå annan adressat vore jag tacksam för meddelande därom.

Med vänlig hälsning

Johan Groth, tekn.dr.

Bilagor:

Sändlista:


Återvänd till SCINT:s hemsida.

Senast ändrad den 2 september1999
av Johan Groth