Jag är inte särskilt förvånad att antalet anbud minskar, som Konkurrensverkets rapport visar. De upphandlingar vi träffar på blir allt snårigare att hantera, allt mer tidskrävande att besvara och riskerar därmed att bli allt mindre lönsamma.

Metamatrix har under lång tid haft offentlig sektor som vår primära kundmarknad och vill gärna fortsätta att arbeta med offentlig sektor. Nuvarande regler för offentlig upphandling gör det alltmer intressant att titta på de områden som inte lyder under LOU.

Exempel på saker som vi har råkat ut för på sistone:

  1. extremt korta svarstider (cirka en vecka)
  2. krav på stort antal underskrivna referenser vilket lägger en orimlig börda på våra tidigare kunder
  3. upphandlingar genomförs trots att beloppen är små (cirka 100 000 kronor)
  4. upphandlingar genomförs trots att ramavtal finns som kunden kan avropa inom
  5. orimliga avtalstolkningar (vi fick inte lägga anbud på att bygga ett intranät hos en myndighet eftersom ramavtalet talade om webblösningar och webbportaler men inte om intranät!)
  6. orimliga bedömningsmodeller (till exempel utvärdering av priser där man ofta kan “lura” systemet genom att ge låga priser på områden man inte offererar inom)

Problemet idag är en otillräcklig dialog och förståelse mellan jurister och upphandlare och verksamhetens personal. Å ena sidan ett fokus på det formella, å andra sidan bristande kunskap om LOU. Ofta kombinerat med en överdriven rädsla att göra fel.

Det borde inte behöva vara så här. Det tar tid och kraft från alla och ger i slutändan inte bättre lösningar till kunderna. För få svar, många överklaganden – signalerna är flera om att det behövs kraftfulla reformer och nya grepp inom den offentliga upphandlingen.

Johan Groth
Vice vd, Metamatrix Development & Consulting AB

Publicerad i Upphandling24, 2008-06-04