IMG_5276Mina gömmor gömmer inte bara rapporter etc. kring Internet i skolan (även om det är det som överväger) utan även mer allmänt material som t.ex. dessa två rapporter från Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA).

SIKA började sin karriär som Delegationen för prognos- och utvecklingsverksamhet inom transportsektorn men fick med åren ett vidare uppdrag som även kom att innefatta Internet och annan IT.

De två rapporterna på bilden är digra verk på över 200 sidor som både ger en kvalitativ bild av läget inom IT-Sverige och en hel mängd statistik.

I den senare gruppen kan man bland annat hitta uppgiften att 82 000 personer besökt ett landstings webbplats i april 2000 och att 17 procent av de kommunala grundskolorna hade tillgång till Internet år 1995. Här finns med andra ord massor av intressant statistik att förundras av.

Inom det kvalitativa området lyfter rapporten från 2003 fram två saker som är av lite extra stort intresse för undertecknad. På sidan 19 nämns nämligen “etablering av ett kompetenscentrum för Internetteknik”, ett projekt där jag spelade en viss initial roll. Historien är den att i december 1998 tog en grupp personer (däribland jag) initiativ till att skapa ett centrum för forskning och utbildning inom området Internetteknik. I april 1999 anslog Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) 100.000 kronor för en förstudie. Jag skrev förstudien som levererades till Högskoleverket som i sin tur såg till att förslaget gick vidare till Näringsdepartementet som fick med det i regeringens  proposition “Ett informationssamhälle för alla”. Hela 20 miljoner avsattes till SCINT (som centret kallades). Läs mer på annat ställe på bloggen!

På sidan 23 nämns IT-kommissionens arbete med s.k. breddtjänster och “långsiktiga satsningar på bred information”. Breddtjänster var ett inte alldeles lyckat begrepp för det som i dag går under begrepp som e-tjänster, öppna data, semantisk interoperabilitet etc. Begreppet breddtjänster lanserades på bred front i IT-kommissionens rapport “Breddtjänster – några exempel” (rapport 51/2002) som skrevs av oss på Metamatrix. Rapporten kan ses som en uppföljare till kommissionens rapport “Hur blir en ny infostruktur motorn i e-Sverige?” (rapport 3/2000) som dokumenterade en hearing som arrangerades av bland annat Christer Marking, Sören Lindh, Greg FitzPatrik och undertecknad.

SIKA:s rapporter är med andra ord inte bara siffror utan väcker också en hel del minnen för oss som var med och påverkade då!