Ibland läser man böcker som öppnar helt nya perspektiv för tanken. Den synliga handen av Sven-Eric Liedman är en sådan bok. Här får vi en skildring av Sveriges första (och Europas fjärde) professor i ekonomi, Anders Berchs liv och verk. Den är en berättelse på flera olika plan.

Ett är berättelsen om en stat som söker nya vägar efter det karolinska enväldets tid. Det är en idémässigt turbulent tid där naturvetenskapen, dess metoder och förhållningssätt, vinner mark inom många olika områden, inte bara sina kärnområden, och där nya idéer från såväl europeiska (tänk Locke) och utom-europeiska (tänk Konfucius) tänkare blandas med mer traditionella tankar och föreställningar. I och med detta omdefinieras förhållandet mellan kyrkan och den världsliga makten (t.ex. förespråkar Berch och hans meningsfränder en utökad religionsfrihet) och mellan de styrande och folket.

En drivande kraft här var det nyttotänkande som kom att känneteckna framför allt mitten på 1700-talet och som går under namnet utilismen. Inom utilismen har alla medborgare en roll att fylla och då gäller det att befolkningen mår bra och växer. Konkreta resultat av detta synsätt var bl.a. inrättandet av Serafimerlasarettet och beslutet 1750 att varje svensk stad skulle ha en utbildad barnmorska.

Ett annat är berättelsen om hur nya kunskapsområden söker sin plats i samhället och inom akademien. Det berchska ekonomiämnet var ett praktiskt ämne och som sådant inte helt välkommet på de svenska universiteten i Uppsala, Lund och Åbo. Många såg inte heller nyttan av ett samlat ekonomiämne utan ansåg att ekonomiska frågor lämpligen kunde inordnas under befintliga lärostolar i juridik, medicin, botanik etc. Berchs syn på ekonomin låg förvisso i linje med Uppfostringskommissionens visioner om den högre utbildningen men kommissionen rörde sig endast långsamt framåt och kunde inte vara det stöd den nya ämnet behövde.

Ett tredje är pionjärens och visionärens roll och liv. Berch var både och. Han hade en tydlig bild av vad han ville att ekonomiämnet skulle vara och han hade en syn på hur högre utbildning skulle bidra till samhällsutvecklingen. Flera av hans tankar föregår Adam Smiths. Trots nya idéer, hårt arbete och goda kontakter lyckades han inte säkra ekonomiämnets framtid efter sin död. Gamla strukturer och maktkonstellationer ger endast långsamt vika …

Liedman skriver lätt och medryckande. Man lär sig något nytt på nästintill varje ny sida. Något som jag gärna läst mer om hade varit Berchs påverkan på lång sikt. Vilka spår av hans arbetes ser vi idag? Detta är dock en mindre synpunkt. Är du intresserad av ekonomi, historia och/eller idéhistoria har denna bok mycket att ge!