Sverige har kommit en bit med 24-timmarsmyndigheten, men ännu återstår mycket innan medborgarna får en effektiv e-förvaltning, skriver Frida Hallén och Johan Groth på Metamatrix Development & Consulting.
Vi föreslår 15 konkreta åtgärder för att påskynda utvecklingen. De är nödvändiga och möjliga att genomföra redan i dag.

 1. Lyft fram medborgarnas behov och önskemål kring e-förvaltningen, klargör nyttan för medborgaren.
 2. Lyft fram myndigheternas (inklusive kommuner och landsting) behov och önskemål, klargör verksamhetsnyttan.
 3. Identifiera nationella grunddata (gis-data, fastighetsdata, bolagsdata), var finns “råvaran” för framtida tjänster?
 4. Identifiera de tjänster som ska ingå i e-förvaltningen, klargör nyttan för samhället.
 5. Identifiera relevanta aktörer, deras roller och ansvar. Hur fördelas ansvaret mellan myndigheter, kommuner, landsting och företag?
 6. Sprid goda exempel! Ta tillvara erfarenheter från arbeten kring e-förvaltningen (Ams-arbete kring hr-xml och utbildningssektorns arbete kring education information markup language).
 7. Stimulera nya samarbetsformer. E-förvaltningen ställer krav på samarbete mellan myndigheter och företag, vilket kräver nya samarbetsformer och färre “stuprör”.
 8. Öka kunskapen om e-förvaltningen. Ta fram informationsmaterial och utbildningar. Akuta insatsområden är scheman och schemakonstruktion samt informations- och begreppsmodellering.
 9. Publicera “ritningar” och mallar för e-förvaltningen. Skapa ett nationellt maskinläsbart register där scheman, vokabulärer och andra överenskommelser görs tillgängliga för alla (människor och maskiner).
 10. Ta fram “verktyg” för e-förvaltningen: checklistor, exempelsamlingar, metadatageneratorer och stöd för uri:er.
 11. Ta fram finansieringsmodeller för e-förvaltningen (vem betalar gemensamma bastjänster samt när och hur kan myndigheterna ta betalt för information).
 12. Utred juridiska frågeställningar kring e-förvaltningen. Eventuella hinder måste identifieras och lösas.
 13. Ta fram modeller för förvaltning av 24-timmarsmyndigheten. Hur ska riktlinjer, scheman, vokabulärer och andra överenskommelser långsiktigt utvecklas och förvaltas?
 14. Ställ krav på återrapportering kring och utvärdering av arbetet inom e-förvaltningen utifrån gemensamma utvärderingsgrunder (via myndigheternas regleringsbrev).
 15. Öka den nationella samordningen! I dag saknas en central aktör som kan utforma tydliga riktlinjer och krav.

Åtgärderna baseras på vår erfarenhet av uppdrag kring e-förvaltning i Sverige, Norge och inom EU. Ett antal av förslagen har redan genomförts i andra länder. Varför ligger Sverige efter?

Vi anser att det finns en naturlig aktör som kan genomföra åtgärderna: E-nämnden. Den har redan genomfört viktiga insatser inom området. Nämnden måste tilldelas nödvändiga resurser för ett utökat uppdrag. Regeringen måste i it-propositionen och i höstens budgetproposition visa att den tar ansvar för arbetet kring Sveriges e-förvaltning!

Frida Hallén och Johan Groth
Metamatrix Development & Consulting

[publicerad i Computer Sweden, 2005-03-11, http://computersweden.idg.se/2.2683/1.5642]