Nils Gustafsson och Mattias Wahlström beskriver i ”Virtual Mobilisation? Linking On-line and Off-line Political Participation among Swedish Facebook Users: Courtesy and Irritation” ett antal aspekter på människors politiska engagemang som det kommer till uttryck på den sociala webben.

Studien baseras på två ”virtuella fokusgrupper” som genomförts bland svenska Facebookanvändare. Frågorna har handlat om hur användarna ser på politiska budskap och politiskt engagemang via Facebook.

Ett intressanta resultat är att medverkan i politiska (parti- och/eller sakpolitiska) grupper och kampanjer på Facebook i första hand fungerar som en identitetsmarkör; de grupper du är med i ger en bild av vem du är eller vem du vill uppfattas som.

Ett resultat som, enligt författarna, kom som en överraskning är ”det artiga engagemanget”, dvs. att användare går med i grupper i första hand för att någon de bryr sig om bjuder in till gruppen. En respondent erkänner till och med att han går med i grupper som flickor han är intresserad av är med i för att visa att han är ”trevlig person”.

Mer oroande är att användare undviker att gå in i grupper eftersom dessa kan ”trålas” av meningsmotståndare som vill upprätta listor över föregivna ”fiender”.

Intressant är också att även om flera respondenter är tveksamma till om ett engagemang i en viss fråga på Facebook ger resultat (annat än att bygga det egna varumärket [min kommentar]) så har flera vidtagit ”verkliga” åtgärder som ett resultat av sin medverkan i grupper på Facebook.

Personligen fastnar jag vid tanken på de politiska grupperna på Facebook som identitetsmarkörer. Redan 1998 presenterade Kristina Groth studien ”Personal Home Pages on the World Wide Web – a SimpleVersion of a Knowledge Net?” (Trends of Communication, 4, January 1998. 47-59). I rapporten pekar Kristina på hur personliga hemsidor bland annat kan fungera som statusmarkörer. Hon visar, genom empiriska studier av personliga hemsidor, också att hemsidorna kan fundera som stöd för ett kunskapsutbyte mellan personer med sammanlänkade hemsidor. Utifrån detta synsätt skulle man kunna göra tro att de personliga sidorna på Facebook, med sina olika markörer,  kanske har sin främsta funktion just i ett stödja kunskapsutbyte mellan användarna. Denna aspekt kunde vara intressant att belysa i framtiden.