Enligt min uppfattning ägnas för mycket tid åt rena teknikfrågor när man utvecklar nya informationssystem. Om man ska skapa innovativa tjänster som är hållbara och som skapar värde så måste de bygga på öppna standarder, öppna gränssnitt och interoperabilitet på en hög nivå. För att skapa detta krävs bland annat att man, bokstavligt talat, vet vad man pratar om. Därför är begrepps- och informationsmodellering en viktig, ja rent av nödvändig, del av utvecklingen av informationssystem.

Eftersom denna ståndpunkt inte är helt okontroversiell känns det tryggt att se att betydelsen av att reda ut begreppen har långa anor. Nedan följer en kort text ur Lun Yü (Samtalen). Mästaren i texten är förstås Konfucius. Tzu-lu var en av hans lärjungar.

“Tzu-lu sade: Fursten av Wei har sökt dig för att med din hjälp ordna landets styrelse. Vad är det första som du anser böra göras?

Mästaren sade: Av nöden är att fastställa rätt benämningar.

Jaså, verkligen? sade Tzu-lu. Så opraktisk du är! Varför skulle dessa behöva rättas?

Mästaren sade: Huru illa uppfostrad är du icke, Yu! Den upphöjde är försiktigt tystlåten om vad han icke vet. Om rätta benämningar icke fastslås motsvarar språket icke fakta. Om språket icke motsvarar fakta kan ärendena icke föras till framgång. Om ärendena icke kan föras till framgång skall rätten och musiken icke blomstra. Blomstrar icke rätten och musiken kan lag icke tillbörligen skipas. Kan lag icke tillbörligen skipas vet folket ej i vad mån det kan röra hand och fot. Därför ser den upphöjde nödvändigheten av att orden svarar mot begreppen och därtill att handlingarna svarar mot orden. Den upphöjde begär detta, att i hans ord ingen oriktighet skall vara.”

Ur Lun Yü, Samtalen, XIII:3, i översättning av Alf Henriksson och Hwang Tsu-Yü i Kinesiska tänkare, ISBN 91-37-09295-2.