En av de största invändningarna mot Jan Björklunds artikel om skolan den 13 mars är att den saknar visioner om vad vi regeringen vill göra med skolan. I ställe för visioner talar Folkpartiet (och Lärarnas Riksförbund) om någon form av återtåg till en skola som säkerligen var alldeles utmärkt på 1950-talet men som sannerligen inte har mycket att bidra med i det 21:a århundradet.

Debatten på Twitter har pågått i en vecka och just bristen på vision för skolan har varit en dominerande fråga under en stor del av tiden. Folkpartiet återkommer idag, på debattens elfte dag, med följande inlägg:

Det är uppenbart att Jan Björklunds och Folkpartiets vision för skolan är att skolan ska uppfylla gällande lag! Det, mina vänner, kallar i alla fall inte jag för en vision.

Nå, det är inte bara vi på Twitter som efterfrågar en vision för skolan. I dagens nummer av Computer Sweden säger Patrik Hernwall (@patrikhernwall) bland annat:

“Jag är rädd att skolans företrädare vaknar upp sent – eller för sent. Jag har svårt att se en tydlig vision för skolan. Att prata om disciplin, katederundervisning eller betyg missar helt poängen. Skolan måste få vara en plats för kreativt skapande, för möten och utmaningar.”

Precis som många av oss på Twitter tycker Patrik således att det är en fara att skolpolitikerna inte längre blickar mot framtiden. Läs gärna hela artiklen här.

@joha88 lyfter fram EU:s åtta nyckelkompetenser som en möjlig grund för en vision för skolan (rapporten heter “Nyckelkompetenser för livslångt lärande – en europeisk referensram” och finns här). Nyckelkompetenserna har analyserats av Skolverket (rapporten heter “Nycklar till ett framgångsrikt liv? Om EU:s nyckelkompetenser” och finns här) så ministern kan säkert få en dragning vid tillfälle.

Några andra som funderat kring skolans framtid är Cela som är ett regionalt centrum för e-lärande i Blekinge. Cela har bland annat startat en Facebook-grupp på temat “Förändra Skolsverige”. De kommer också att arrangera ett webseminarium den 11 april (dvs. dagen före vår tweetup). Läs mer om Cela och deras tankar kring framtidens skola här.

En tredje aktör som tittar på kompetenser som en grund för en vision om framtidens skola är Rektorsakademin. De släppte just idag rapporten “Framtidskompetenser – kartläggning av internationella initiativ” (se här) som beskriver hur olika länder omformar sina skolor för att möta framtidens krav. Jan Hylén (@janhylen) som skrivit rapporten är en av talarna på tweetupen. I huvudsak kan man konstatera att alla länder som diskuteras i rapportn går mot en mer komplex syn på skolan och lärandet. Man lyfter också ofta fram saker som empati, innovation och ökade krav på alternativa inlärningsformer. Kort sagt, något helt annat än #merkateder!

Så, varsågod Folkpartiet och Jan Björklund, här finns tre aktörer som var och en utifrån sina ståndpunkter presenterar tankar och idéer kring framtidens skola; idéer som kan tjäna som grund för en livskraftig, inspirerande och framåtsyftande vision för skolan!

Det är bara att sätta igång!