Mycket har sagts och skrivits om farorna med att spela datorspel. Det är därför glädjande att läsa en rapport som söker sans och balans. När rapporten dessutom presenterar resultaten av en kvalitativ undersökning och en rimlig tolkningsmodell för ungdomars intresse för datorspel så finns all anledning att sprida kunskap om rapporten och dess innehåll!

Rapporten heter “Att leva i World of Warcraft – tio ungdomars tankar och erfarenheter” och har tagits fram av Göteborgs universitet på uppdrag av Statens medieråd. Rapporten finns att ladda ner här. Man kan också beställa rapporten här. Den har förvisso ett par år på nacken (publicerades 2007) men är fortsatt aktuell.

I förordet betonar Medierådet att okunskapen om vad ungdomar gör framför datorn generellt sett är stor. Vidare konstaterar man att begreppet “dataspelsberoende” är missvisande och bör ersättas av ett bättre begrepp: “problematiskt användande”. Man ställer också den högst relevanta frågan: “varför abdikerar så många föräldrar från att engagera sig eller ställa krav när det gäller en fritidssyssla som dataspelande medan de tar sig tid att följa med på träning och matcher och lära sig alla spelregler på fotbollsplanen?”

Inledningsvis konstaterar man att det är “anmärkningsvärt” att olika samhällsaktörer använder ordet “dataspelsberoende” som om det vore en etablerad klinisk diagnos. Det är snarare så att expertisen ställer sig högst tveksamma till begreppet “dataspelsberoende”. Man kan nämligen svårligen påstå att någon är beroende av sin dator på samma sätt som man kan vara beroende av droger eller alkohol. Däremot kan datorer och Internet fungera som kanal för olika typer av beroenden, t.ex. cybersexuellt beroende, cyberrelationellt beroende, nättvång (spel, handel och auktioner), informationsöverbelastning och spelberoende. Forskarna föreslår istället att man ska fokusera på de effekter som ett visst beteende ger. Man föreslår därför att man i stället bör tala om “problematiskt användande“.

Rapportens resultatdel baseras på tio djupintervjuer med ungdomar i Västsverige. Frågorna man söker besvara är hur upplever spelarna sitt spelande och vilka problem och konflikter kan uppstå kring spelandet? Detta ger intressant inblickar i barn och ungas värld uttryckta i deras egna ord.

Så till alla föräldrar som ojar sig över att barnen spelar mycket datorspel: läs rapporten idag och öka din kunskap och förståelse!