Föredrag på konferensen Folkbildning i festivalernas tid, ABF, 1998

Kunskap och information

Kunskap är makt sägs det. Men sanningen är att fram till idag har information varit makt. Detta beror på att information och fakta utgör de byggstenar varmed en människa bygger upp sin kunskap och på att information fram till nu i många fall varit svår att få tag i, svår att bearbeta och svår att presentera.

Information som inte funnits tillgänglig, t.ex. på biblioteket, har man kanske måst avstå ifrån. Information som presenterats i en viss form har man kanske måst fortsätta hantera i den givna formen även om en annan form skulle ha varit bättre och tydligare.

Förändringarna

Genom den tekniska utvecklingen har två stora förändringar möjliggjorts i vårt sätt att hantera information. Dessa förändringar är grunden för informationsteknikens (IT) snabba framväxt.

Den första, digitaltekniken, har givit nya sätt att lagra, återge och mångfaldiga information. Det är idag lätt att hantera text, ljud och bild. Den andra, globaliseringen av tele- och datanäten, innebär att kommunikation och informationsutbyte sker i en global miljö. Viktigare än det fysiska avståndet blir informationens kvalitet.

Förändringarna medför att

 • det blir lättare att presentera information,
 • tiden mellan idé och färdig presentation går mot noll,
 • den tillgängliga informationen ökar och förnyas i allt snabbare takt,
 • all information blir omedelbart tillgänglig överallt på hela jorden.

Något om Internet och CD-ROM

Det viktigaste exemplet på IT är Internet. Internet är ett globalt nätverk av datornät och erbjuder flera tjänster med stor genomslagskraft. De viktigaste är datorpost, anslagstavlor, chat, filöverföring samt informationslagring (World Wide Web). Internet är som en storstad där allting finns. Som i alla storstäder gäller det att lära sig att hitta rätt.

Ett annat exempel på IT är CD-ROM. På dessa tunna skivor kan otroliga mängder data lagras. Det är redan idag möjligt att bära Nationalencyklopedin med sig i bröstfickan och utveckling fortsätter.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att

 • ny teknik ger nya möjligheter,
 • IT ger nya möjligheter att skaffa och presentera information,
 • IT ger nya möjligheter för människor att kommunicera med varandra,
 • IT är i dag tillgängligt för envar till en rimlig kostnad.

I morgon kan vi förvänta oss att tekniken blir

 • osynlig och kompakt,
 • ännu mer lättanvänd,
 • allmänt tillgänglig,
 • gratis.

Nya informationskällor

Genom Internet och CD-ROM blir många informationskällor tillgängliga på ett helt nytt sätt. Man kan i huvudsak peka på fyra fördelar som IT ger.

För det första har sådan information som alltid varit avsedd att användas – från veckans TV-program via myndighetsinformation till föreningsmaterial – blivit ännu lättare att hämta, lagra och läsa. För det andra har priserna ändrats så att information som tidigare var dyr att hantera nu kan erbjudas till rimliga priser eller t.o.m. gratis (t.ex. tidningarnas artikelarkiv). För det tredje har information som tidigare varit tillgänglig men svår att hantera blivit lättare att tillägna sig (t.ex. Rixlex med sina sökfunktioner). För det fjärde har helt nya informationskällor skapats (t.ex. ljud-, bild- och filmarkiv, enskilda personers samlade verk och länksamlingar med “information om information”).

Sammanfattningsvis har

 • information blivit mer lättillgänglig,
 • information blivit billigare,
 • information blivit lättare att hantera,
 • nya typer av information skapats.

Vi har idag tillgång till ett större utbud av information från myndigheter, organisationer, museer, forskningsinstitut, universitet och högskolor, föreningar, tidningar, företag, intressegrupper, enskilda etc. än någonsin tidigare.

Nya möjligheter

Alla nya informationskällor och det faktum att det blivit enkelt och, i de flesta fall, gratis att ta del av informationen ger nya möjligheter. Ingen kan idag hindras från att skaffa sig den information han vill ha. I datorerna kan man bearbeta informationen på sätt som tidigare varit svårt och/eller tidskrävande.

Ur detta perspektiv blir Internt och andra former av IT kraftfulla verktyg för dem som arbetar med och värnar om kultur och bildning.

Nya problem

Den nya situationen medför emellertid även ett antal nya, mer problematiska, frågeställningar. Den lätthet att skapa och sprida information som tekniken medfört har naturligtvis utnyttjats av alla som har information. Problemet är inte att det blivit mer porr och propaganda genom IT utan att den porr och propaganda som alltid funnits att få för den som sökt efter den nu blivit lika lätt att komma åt som all annan information.

Detta gör det särskilt viktigt att öka kunskaperna om hur man hittar, sorterar och värderar information. Hur skall man veta att Joachim Fest har “rätt” och David Irving “fel” i fråga om Förintelsen? Att samtliga medborgare ökar sin källkritiska förmåga är en viktig förutsättning för att bevara och utveckla ett fritt och demokratiskt samhälle.

En annan fråga är den om vad det överflöd på information som vi ser innebär. Hur skall vi kunna hantera den allt stridare strömmen av information som sköljer rakt in i våra hem? Hur skall vi undgå “mental splittring”, dvs. ett tillstånd där vi mer reagerar på olika informationsstycken än tänker, reflekterar och analyserar.

En tredje fråga berör hur de erfarenheter vi gör påverkar vår uppfattning om världen. IT ger möjlighet till en helt ny “verklighet”, en “virtuell” eller skenbar verklighet. I dessa “världar” kan man skaffa sig nya erfarenheter, spela olika roller och kommunicera på nya sätt. Kommer de som ersatt den verkliga världens upplevelser med “virtuell” verklighet att bli annorlunda, tänka och reagera utifrån sina virtuella erfarenheter? Kommer människor med olika verklighetserfarenheter att kunna kommunicera med varandra? Hur kommer de annars att se på varandra? Eller är det så att virtuella upplevelser blir allt viktigare i en värld där de “verkliga” upplevelserna blir allt mer förutsägbara och därmed ointressanta.

Avslutning

IT har på några få är blivit en naturlig del av våra liv. De möjligheter tekniken ger är stora, liksom de utmaningar som uppstår. Klart är att vi bara står i början av en utveckling som inte i första hand är teknisk utan än mer social, kulturell, intellektuell och moralisk.