Category Archives: Åsikter

Lämnar Facebook (i alla fall lite)

Från och med i år kommer jag att minska min aktivitet på Facebook. Det finns två anledning till detta: 1) Facebooks hantering av min personliga information där det under 2018 visat sig att Facebook i flera fall agerat på ett sätt som väl snarast kan sammanfattas i begreppet oetiskt och 2) jag vill minska min skärmtid som jag likställer med “chips för hjärnan”.

Anledning 1 är egentligen skäl nog att lämna Facebook men jag accepterar att det finns många praktiska skäl till att vara kvar på Facebook, inte minst för oss som arbetar inom den ideella sektorn: Facebook är ett på många sätt praktiskt intra- och extranät!

Konkreta innebär detta att jag kommer att minska antalet saker jag skriver om mig själv, antalet saker jag gillar etc. Jag kommer också att gallra bland sidor, grupper och i vänlistan.

Jag kommer att läsa de grupper etc. jag är med i och finns på messenger även om jag i större omfattning kommer att föra över diskussioner till mail, skype, sms eller telefon i framtiden!

Så, ett halv steg bort är vad jag kan göra just nu.

PS Jag tycker alla ska sluta använda Facebook för att logga in på andra tjänster. Ha olika lösenord och använd istället en lösenordshanterare!

Kandiderar som ordförande i Kulturens

Porträtt bild av Johan Groth

Jag heter Johan Groth och kandiderar till rollen som ordförande i Kulturens i samband med årsmötet i maj 2019. Nedan berättar jag mer om hur jag ser på rollen som ordförande och mina tidigare erfarenheter av uppdrag som styrelseledamot och -ordförande. Det finns också en presentationsfilm (även transkriberad för ökad tillgänglighet).

Innan årsmötet träffar jag gärna Kulturens medlemsorganisationer och regioner och berättar mer om vem jag är och vad jag vill bidra med i rollen som ordförande.  Jag deltar gärna i ett styrelse- eller medlemsmöte, på plats eller på distans. Jag tar också emot frågor och synpunkter via telefon (0708-235711) eller mail (johan.groth@gogab.se).

Jag hoppas på ert förtroende och er röst på årsmötet!

Tack också till de fem förbund som nominerat mig!

Rollen som ordförande

 • Varför kandiderar du som ordförande?
  • Jag har följt utvecklingen inom Kulturens under en stor del av förbundets åtta första år. Kulturens har utvecklats väl under denna period. Mycket fungerar bra samtidigt som det finns möjlighet till utveckling. Jag vill stärka Kulturens i en tid när folkbildningen blir alltmer ifrågasatt. Detta kräver samverkan med andra aktörer inom folkbildningen. Det krävs mer kunskap och information om folkbildningens positiva effekter för individen och samhället. Här behövs samarbete med centrala aktörer som Folkbildningsrådet och Myndigheten för kulturanalys i kombination med ett medvetet utåtriktat kommunikationsarbete.  Jag vill sätta medlemsorganisationerna, regionerna och deltagarna i centrum; det är där verksamheten bedrivs. Jag vill öppna Kulturens för nya grupper genom att öppna för nya kulturformer. Jag vill arbeta för ökad transparens och öppenhet. Jag berättar mer om vad jag vill uppnå i filmen.
 • Vad för sorts ordförande är du?
  • Som ordförande vill jag att alla ska få komma till tals och bidra i samtal och diskussioner. För att det ska fungera ser jag till att mötets former är tydliga (vilka fråga är vi på? är vi i diskussion eller beslut? etc.) och inkluderande (har alla fått yttra sig? har vi beaktat allas synpunkter?). Det är också ordförandens uppgift att se till att styrelsen arbetar för att uppnå verksamhetsplan inom budget. Mellan styrelsemötena ser jag till att få fram ordentliga diskussions- och beslutsunderlag till mötena och att dessa kommer styrelsen till del i god tid innan mötet. Jag brukar också vilja vara ett bollplank för organisationens högste tjänsteperson. Slutligen vill jag vara tillgängliga för medlemsorganisationerna och deras medlemmar.
 • Vad är en bra ledare enligt dig?
  • En bra ledare ser till medarbetarnas och kollegornas styrkor. En bra ledare ser till att ge tydliga mandat och tydliga ansvar. En bra ledare delegerar men behåller alltid det yttersta ansvaret. På Sverok brukar jag säga att allt går som bra är medarbetarnas förtjänst och att allt som går fel är mitt ansvar. 
 • Vad driver dig som ledare?
  • Jag vill se människor och verksamheter utvecklas. Det är människor som skapar verksamhet och det är ledarens uppgift att se till att medarbetarna har rätt förutsättningar för sitt arbete.
 • Vad har du för erfarenheter av liknande förtroendeuppdrag?

Tidigare erfarenheter i sammandrag

 • Utbildning
  • KTH, tekn.dr., 1991
  • KTH, civ.ing., 1986
 • Anställningar
  • Sverok, kanslichef, 2016 – idag
  • egen konsultverksamhet, 1998 – idag (se uppdrag nedan)
  • Riksförbundet Unga musikanter, 2015-2016
  • MSB, 2014-2015
  • Kungliga Musikhögskolan, förvaltningsråd, 2010-2011
  • Metamatrix, 1999-2009
  • Interaktiva institutet (forskningsinstitut med fokus på konst, design och teknologi), 1998-1999
  • Utbildningsdepartementet, Skolverket och Riksdagen, 1994-1997
  • Konsult Cap Programator, 1991-1993
 • Styrelseuppdrag etc.
  • Ax – kulturorganisationer i samverkan, ordförande, ledamot 2012-2017
  • Civilsamhällets organisationer i samverkan (CIVOS), flera roller, 2013-2017
  • Sveriges Film- och Videoförbund, förbundsordförande, 2015-2017
  • Sweden-China Trade Council, ledamot, 2015-2017
  • Ideell kulturallians, ledamot, 2016-2017
  • Studiefrämjandet i Stockholms län, ledamot, 2015-2016
  • Sverok, ledamot, förbundssekreterare, 2010-2015
  • ordförande i två bolagsstyrelser
 • Uppdrag i urval
  • Folkbildningsrådet, utredning om digitalisering inom folkbildningen
  • Kulturens, organisationsanalys utifrån då gällande statsbidragsregler
  • Myndigheten för kulturanalys, ta fram plan för utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen. 
  • flera uppdrag för de konstnärliga högskolorna
 • Ett komplett CV finns här.

Presentationsfilm

Presentationsfilm (transkription)

Den första kulturupplevelse jag minns är Klas Klättermus på Dramaten. Jag bör ha varit ca fem år gammal. Jag minns klart de många känslorna: glädje, spänning och inte minst skräcken när räven jagade upp Klas i ett träd. Teater är fortfarande ett stort intresse och har under året kompletterats med bland annat musik, från opera till black metal, och film. För den som gillar film finns få platser som är lika spännande som denna: Filmstaden i Solna, på sin tid en av världens främsta filmproduktionsanläggningar.

Jag heter Johan Groth och kandiderar till posten som förbundsordförande för Kulturens. Jag har tidigare bland annat varit ordförande i Sveriges Film- och Videoförbund och Ax – kulturorganisationer i samverkan.

Kulturens är ett studieförbund som har utvecklats på ett bra sätt under sina åtta första år. Mycket fungerar bra men det finns utrymme för förbättring och förnyelse.

I rollen som förbundsordförande vill jag verka stärka folkbildningen i en tid när kultur och bildning blir allt mer ifrågasatt och därför också blir allt viktigare. Jag vill sätta medlemsorganisationerna, regionerna och deltagarna i centrum och öppna Kulturens för nya grupper och nya kulturformer. För mig är öppenhet, transparens och förutsägbarhet viktiga värdeord, både inom förbundet och externt.

Kulturens framtida verksamhet ska utgå deltagarnas behov och önskemål. Det är i medlemsorganisationerna och regionerna verksamheten bedrivs och kontakten finns med deltagarna. Under min tid som ordförande i Ax besökte jag flertalet av de förbund som ingår i Kulturens. Det gav förståelse för de förutsättningar och utmaningar som finns inom olika förbund och olika kulturformer. Jag vill utveckla Kulturens i nära dialog med medlemsorganisationerna och regionerna. Kulturens stöd ska vara anpassat för verksamheternas behov och förutsägbart.

För att utveckla sin verksamhets behöver Kulturens vara en aktiv part inom Studieförbunden och gentemot Folkbildningsrådet. Folkbildningen ifrågasätts på ett helt nytt sätt i dagens politiska klimat. Tillsammans med andra aktörer inom folkbildningen ska Kulturens tydliggöra folkbildningens roll i samhället. Det behövs mer kunskap om kulturens och folkbildningens positiva effekter för individen och samhället. Det måste vara tydligt vad folkbildningen är, gör och står för.

Folkbildningen har svårt att nå ut till nya grupper. Får att nå nya grupper måste folkbildningen anpassa arbetssätt och regelverk till hur människor idag vill kunna nå folkbilda sig. Det kan handla om att digitalisera mera, ta fram nya former för cirkelverksamhet etc. En styrka för oss är att kultur är något som berör och engagerar alla människor. Detta kan Kulturens dra nytta av genom att öppna för flera och nya kulturformer. Genom att släppa fram nya kulturformer som engagerar nya grupper kan Kulturens gå i bräschen för arbetet med att nå ut till nya grupper. Genom att bejaka nya kulturformer finns också goda möjligheter att engagera nya medlemsorganisationer.

Jag kommer från en föreningstradition där ord som transparens, öppenhet och ett inkluderande arbetssätt är viktiga värdeord. Det handlar om praktiska saker som att förenkla administration och rapportering, ta hjälp av IT för att stödja verksamheten, arbeta med tydlig kommunikation och, inte minst, tillgängliga underlag, planer och styrdokument. Men det handlar också om ge insyn i förbundets verksamhet och ekonomi, om att alla kort ska ligga på bordet. I ett inkluderande arbetssätt ingår också att alla bemöts på ett respektfullt sätt oavsett vem man är.

I rollen som förbundsordförande tar jag med mig tidigare erfarenheter från arbete i Riksdagen, regeringskansliet och på flera statliga myndigheter, bland annat Kungliga Musikhögskolan. Med erfarenhet av uppdrag inom akademin, ideell och offentlig sektor och näringslivet har jag en bred grund att stå på och mycket att bidra med i Kulturens utveckling. Erfarenhet av styrelsearbete och rollen som ordförande inom offentlig, ideell och privat sektor ger mig flera perspektiv på en organisations utveckling och utmaningar.

Kulturens årsmöte är i maj 2019. Innan dess vill jag gärna besöka Kulturens medlemsorganisationerna och regioner. Jag vill ta del av era tankar och idéer om hur ni vill att vi, medlemsorganisationer, regioner och förbund, tillsammans ska agera för att göra Kulturens ännu bättre. Ett bra tillfälle kan vara i samband med ett medlemsmöte eller styrelsemöte!

Jag hoppas få er röst som ny ordförande i Kulturens.

Struktur vs. individ

En struktur som underlättar

En struktur som underlättar

Det pågår en debatten om betydelsen av strukturer kontra betydelsen av individer. De som tenderar att luta lätt åt vänster brukar lyfta fram strukturernas betydelse. De som tenderar att luta lätt åt höger att betona individen som autonom aktör.

Vissa av dem som lutar åt höger går så långt som att helt förneka strukturerna existens. Mera sällan hör en någon av dem som lutar åt vänster förneka individens existens (den ståndpunkten kan möjligen återfinnas inom olika fascistiska, maostiska, religiösa och andra extrema organisationer).

Harold Bloom skriver att de social krafterna har aldrig skrivit en enda scen och det är ju i någon praktiskt mening sant. Samtidigt är det naivt att säga att Shakespeare på något sätt var helt oberörd av sin samtid när han skrev sin verk. På samma sätt kan en fundera kring trafiken på Valhallavägen (där jag sitter och skriver detta): bilarna skulle inte kunna fungera utan att vara en del av olika strukturer (bränsleförsörjning, trafikregler, försäkringar etc.).

Liksom i många andra fall kan jag undra vad debattörerna har att vinna på att, så att säga, kasta bort halva verktygslådan. Konstruktiva problemlösningar växer enligt mig fram i en insikt om både individernas drivkrafter och ageranden och om de strukturer individerna verkar inom.

Ett tydligt exempel är t.ex. jämställdhetsfrågan eller frågan om tiggarna i Stockholm. Komplicerade frågor som kräver insikt om alla aspekter av frågan.

Enkelt kan en tycka och det är det också för den som kan hålla fler än ett perspektiv i huvudet samtidigt.

Adjö till partipolitiken!

Jag har bestämt mig för att lämna partipolitiken. Jag har brottats med frågan under en längre tid och har kommit fram till att det känns rätt att sluta.

En viktig del i mitt beslut är olika ideologiska funderingar och vad jag kan och inte kan stå för i relation till ett komplett partiprogram. En faktor som också spelar in är hur en blir behandlad som ny medlem i Moderaterna. Det gäller saker som bristande öppenhet, dålig kommunikation och en i många fall tråkig attityd till nya medlemmar, deras kompetens och engagemang.

Det här en fråga som jag inte tror är unik för just Moderaterna. Däremot tror jag det är en fråga som partierna måste arbeta med aktivt på lokal, regional och nationell nivå! Om något parti behöver hjälp med att utveckla sig hör av er! Jag har en del erfarenhet av att arbeta med dessa frågor efter mina år i Sverok.

För att mer förutsättningslöst kunna fundera över var jag står i olika frågor har jag också valt att avsluta mitt medlemsskap i Moderaterna. Jag återgår alltså till att vara partipolitisk obunden.

En konsekvens av mitt beslut är att jag lämnar uppdraget i Kultur- och fritidsnämnden i Danderyd. Jag har trivts i nämndarbetet och tycker att vi haft bra diskussioner och hittat bra lösningar, ofta i stort samförstånd. Jag hade gärna fortsätt i nämnden men det är ju inte så det fungerar!

Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som diskuterat med, uppmuntrat och röstat på mig. Tack för ert förtroende! Jag kommer att fortsätta arbeta för de frågor ni och jag brinner för på andra arenor och i andra former; sådana som passar mitt kynne bättre. Även om man inte är partipolitiskt engagerad så kan man vara politiskt aktiv!

Till alla er bland mina vänner som är aktiva i (v), (s), (fi), (mp) (kd), (fp), (c) eller (m): ni gör en storartad och viktig insats för demokratin och för samhället. Jag beundrar ert engagemang och det arbete ni lägger ner! Ni har mitt stöd!

partier_480

Partier – viktiga organisationer! Dock inte min kopp te!

 

Moderaterna och Anita Sarkeesian

Jag har tidigare problematiserat frågan att många, och kanske framför allt ungdomar, i dag sätter frågor som miljö, jämställdhet och mångfald högt bland politiska hjärtefrågor. Jag anser att det faktum att Moderaterna av många upplevs som, i bästa fall, otydliga och, i sämsta fall, ointresserade av dessa frågor är en viktig faktor i att förklara årets bägge valresultat.

Här kommer ett belysande exempel. Anita Sarkeesian, kritikter och bloggare med särskild inriktning på datorspel, publicerade i augusti 2014 en film där hon problematiserar frågan hur kvinnor skildras och behandlas i olika typer av datorspel (se filmen i slutet på posten).

Rimligen borde detta kunna ses som ett fullt rimligt och naturligt ämnesval för en kritiker, särskilt som idag en majoritet av alla dataspelare är kvinnor (vilket inte riktigt är vad många tror). Sarkeesians inlägg bemöttes inte bara med kommentarer och sakliga motargument utan till helt överväldigande del med hot och hat av det mest våldsamma och sexualiserade slaget (se t.ex. Newsweek 2014-09-18).

Sarkeesian är inte unik. Detta är en verklighet för många unga kvinnor och inte bara i datorspelsbranschen.

Min slutsats är att om du bemöts med hot och hat utifrån ditt kön så blir jämställdhet en viktig fråga, till och med viktigare än många andra frågor. Samma sak gäller för de som engagerar sig i HBTQ- och miljöfrågor.

Jag anser att det är nödvändigt för Moderaterna att föra fram borgerliga lösningar och förslag i frågorna om jämställdhet, mångfald och miljö. Förslagen måste framföras på ett sätt som visar att man menar allvar med vad man säger. Det handlar, tror jag, inte så mycket om att förändra politiken som att ändra attityden bland medlemmar och företrädare i dessa frågor.

Demokratins små steg

IMG_5902

Jag lägger ett remissvar på brevlådan – ett litet steg för människan, ett stort steg för demokratin

Vad är demokrati? Är det att rösta i riksdagsvalet en gång vart fjärde år? Det är det förstås men det räcker inte anser jag.

Vilket engagemang skapas hos en person som bara blir tillfrågad om sin åsikt en gång vart fjärde år och då bara får påverka på ett övergripande och indirekt sätt? Jag tror engagemanget blir lågt (och det lär ska finnas amerikanska studier som stödjer detta).

Jag tror det är viktigt att alla förstår att demokrati är något som utövas i små steg och att de konkreta resultaten inte alltid är tydliga från början. Om man inte accepterar detta så börjar man misstro demokratin per se vilket öppnar ingångar för andra, mindre trevliga, lösningar på samhällets organisation …

Demokrati är därför något vi måste få möjlighet att öva oss i varje dag och här spelar föreningslivet en näst intill avgörande roll.

Gå med i eller bilda därför en förening idag!

Bodil Sidéns övertramp

tumblr_n4xscf8i651snexhzo1_500

Kloka ord …

Bodil Sidén är pressekreterare “på nya Moderaterna” och aktiv i Moderata Ungdomsförbundet. I sin yrkesroll borde hon känna till vikten av att formulera sig på rätt sätt men uppenbarligen har något gått väldigt fel när hon ger sig på att skriv debattartikel i Nyheter 24. Bodil Sidén avslutar nämligen artikeln med en av Sveriges mest kända nynazistiska slogans.

Bodil Sidén har gjort ett allvarligt fel. Det kan beror på okunskap, nationalsocialistiskt svärmeri eller något annat, vad vet jag inte.

Det viktiga är att det inte rör sig om någon nybörjare utan om en person som är ansvarig för att hantera press och opinion i ett av Sveriges största partier under ett valår. Man borde kunna förvänta sig mer av henne när det gäller att inte använda nynazistiska slogans.

Ännu viktigare är dock att Nya moderaterna inte verkar ha en tydlig kontroll på vem som anställs och vilken värdegrund dessa personer har. Det handlar inte bara om kontroller utan minst lika viktigt är att Nya moderaterna stödjer sina anställda med tydliga kvalitetsrutiner.

Bodil Sidéns övertramp är allvarligt och påverkar förtroendet för henne och Nya moderaterna. Jag hoppas att bägge parter lär sig något av denna historia.

Hanif Bali, VHRPDH och sanningen

raknat-1

VHRPDH frågar …

En av de saker jag verkligen ogillar med politiken är hur man för debatt. Jag tycker man ska diskutera problem och möjliga lösningar istället för de andra debattörernas personliga vandel. Jag tycker man ska diskutera utifrån fakta och sakliga argument och inte utifrån svepande generaliseringar baserade på halvtuggande sanningar och utvalda data.

För den som vill se ett exempel på en sådan aggressiv och tråkig diskussion rekommenderar jag debatten mellan riksdagsledamoten Hanif Bali och bloggen Vi har räknat på det här (VHRPDH). Bloggen drivs av Socialdemokratiska Ekonomklubben (SEK) som är en sammanslutning av röda och gröna studenter och doktorander centrerade kring Handelshögskolan i Stockholm.

Det hela börjar med att Bali gör en tämligen pedagogiskoch internet meme-anpassad presentation av ändringen i sysselsättningsgraden i Sverige mellan april 2006 och april 2014.

raknat-2

… och Hanif Bali svarar

VHRPDH gör en replik i en första post där man pekar på två viktiga frågor som kan påverka tolkningen av de data Bali presenterat. Den ena frågan handlar att tolkningen av data påverkas av hur data delas upp i olika kategorier (“Simpsons paradox“). Den andra att valet av tidpunkter för jämförelsen kan påverka resultatet. VHRPDH lyfter med andra ord frågan om tolkning av statistiska data.

Något senare påpekar VHRPDH i en post att Bali använt fel siffra för sysselsättningen. Bali bekräftar detta genom att samma dag uppdatera sin post med de siffror VHRPDH angivit.

Dagen efter (23 maj 2014) hettar det till. VHRPDH skriver en tredje post i vilken man återigen lyfter frågan om val av jämförelsedatum. Dessutom lyfter man frågan om eventuella ändringar i sysselsättningsgraden (oavsett kategoriindelning och val av tidsintervall) enbart kan antas bero på regeringens politik.

Detta inlägg får Hanif Bali att skriva ytterligare en post där han använder ett antal härskartekniker (bland annat förlöjligande och osynliggörande). Han tillskriver VHRPDH åsikter de inte har genom att förvandla ställda frågor till påståenden. Bali tillför ingen ny information och svarar inte på de relevanta frågor VHRPDH ställer i en viktig politisk fråga.

Jag tycker det här är tråkigt och på sikt farligt för demokratin. Vem vill engagera sig eller ställa frågor om man möts av rallarsvingar och gliringar? Jag hade verkligen förväntat mig mer av en företrädare för Sveriges riksdag.

PS För att vara tydlig: ja, jag vet att SEK har en uttalad politisk inriktning. Jag tar i denna post inte ställning i frågan om borgerlig politik är bra eller dålig för sysselsättningen i Sverige. Posten handlar om hur vi bedriver det politiska samtalet.

 

 

 

EU-valet – några tankar innan rösterna är räknade

Nu pågår rösträkningen på Valmyndighetens hemsida. Även om siffrorna kan komma att ändras så står det tämligen klart att EU-valet varit en framgång för Miljöpartiet och Feministiskt initiativ och något av en katastrof för Moderaterna, Folkpartiet och Piratpartiet.

Jag vare sig vill eller kan göra någon djupsinnig analys i detta tidiga skede men jag har en del tankar kring vad som hade kunnat ge Moderaterna bättre siffror:

 1. lyssna på ungdomarna – vilka frågor intresserar unga väljare? Våga lyssna och möt ungdomarnas frågor med nyfikenhet och en öppen attityd
 2. möt väljarna på deras egna arenor – det duger inte att dela ut flygblad på söndagar mellan klockan 10 och 14 om man vill nå flera och nya väljare
 3. använd sociala medier – Fi och S har varit duktiga på sociala medier och de driver medvetna kampanjer och vågar ta dialogen på nätet. Det har inte Moderaterna gjort
 4. lyssna på väljarnas oro i centrala frågor – berättigad oro om t.ex. vinster i vården eller friskolor kan inte mötas av mer av samma medicin, i alla fall inte utan en bra förklaring

Dessutom har frågor som jämställdhet, jämlikhet och miljö blivit centrala och grundläggande frågor för många väljare. Man kan inte vara ett framgångsrikt parti idag utan att ta frågorna om jämställdhet, jämlikhet och miljö på allvar. På sätt och vi har dessa  frågor ersatt de traditionella höger – vänsterfrågorna om skattetryck, statligt ägande av produktionsmedlen etc. och blivit de frågor som väljarna baserar sitt val på oavsett vad partierna tycker i andra frågor.

Jag tror att Moderaterna har mycket kvar att göra i dessa frågor. Inte så att partiet är emot jämställdhet och jämlikhet eller för mer miljöförstöring men detta är inte centrala frågor för partiet och genomsyrar inte partiets hållning i olika frågor.

Moderaterna måste visa att den som röstar på partiet kan få värna jämställdhet, jämlikhet och miljön utifrån ett moderat perspektiv.

Och bara en sista synpunkter: det vore lämpligt att fler företrädare för partiet accepterar att finns diskriminering på grund av kön, könsidentiet, könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet etc. och att det är en realitet för många människor idag. Jag blir extremt provocerad när jag får höra av medelålders heterosexuella cis-män att strukturell diskriminering inte finns eftersom de aldrig upplevt någon sådan diskriminering. M står som parti naturligtvis för allas lika värde men det handlar också om hur partiets företrädare agerar …

val

Okunniga journalister ett hot mot demokratin

Har lagen om yttrandefrihet (YGL) något att göra med en förenings rätt att bestämma vem som ska få hyra föreningens lokaler?

Journalisterna på Sveriges största dagstidning verkar tro det om man ska döma av en artikel i gårdagens tidning: “Folkets hus och Parker stoppar SD” (DN 14 april 2014).

Journalisten tvekar inte att slå på senationstrumma men är (förstås) ute i ogjort väder vilket alla som brytt sig om att läsa lagen inser. YGL handlar om att uttrycka sig i medier, inget annat.

Varför skriver jag  om detta? Jo, DN:s fadäs skapar skenargument som motståndarna till demokrati, yttrandefrihet etc. inte kommer att tveka att använda!

DN skapar med sin ansvarslösa journalistisk en möjlighet för mörkermän och -kvinnor att hänvisa till DN som minsann lyfte frågan om YGL när Folkets hus och parker fattade ett helt legitimt och faktiskt högst naturligt beslut utifrån sin värdegrund.

Jag hoppas verkligen att DN:s klavertramp beror på okunnighet. Alternativen är så mycket värre att tänka på …

dndebatt

Sensationslusten skördar ännu ett offer …